Tax Justice Network Norway

English

Felles innsats mot hvitvasking

Felles innsats mot hvitvasking | Prosjektleder Ragnhild Georgsen. Foto: TJN-N
Prosjektleder Ragnhild Georgsen. Foto: TJN-N

Tax Justice Network - Norge leder nytt prosjekt som skal gi hjelpe til å identifisere reelle rettighetshavere

 
Dato

Stor interesse for nytt prosjekt, hvor interesseorganisasjoner, banker og finaninstitusjoner sammen bidrar til å styrke innsatsen mot hvitvasking.

Bakgrunn

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven er underlagt strenge krav til å forebygge og forhindre at finanssystemet misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.  En grunnleggende forutsetning for etterlevelse av regelverket er at den rapporteringspliktige kjenner sin kunde («Know Your Customer»), samt kundeforholdets formål og tilsiktede art slik at den rapporteringspliktige kan iverksette risikobaserte tiltak for å avdekke og forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvaskingsreglene stiller krav om entydig identifisering av reelle rettighetshavere/egentlige eiere av selskapskunder. Kundetiltakene innebærer at den rapporteringspliktige må innhente, bekrefte og vurdere opplysninger om kundens identitet. Denne arbeidsprosessen forvanskes ved blant annet grenseoverskridende transaksjoner, internasjonale selskapsstrukturer, de ulike nasjonalstaters krav til dokumentasjon og offentlige register.

Finansbransjen har etterlyst mer veiledning om hvordan slik kundeidentifikasjon på en best mulig og effektiv måte kan gjennomføres. Dagens regelverk og rundskriv er av en overordnet karakter, noe som medfører at man i dag har stor variasjon i kvalitet og rutiner hos rapporteringspliktige finansforetak for hvordan reelle rettighetshavere identifiseres, informasjonen bekreftes og vurderes. De rapporteringspliktige som håndhever regelverket opplever stor usikkerhet rundt regelverket og hva som er «best practice».

Prosjekt – Kriterier for identifikasjon av reelle rettighetshavere

Tax Justice Network Norge har i samarbeid med Finans Norge, Revisorforeningen og Norsk ØkoForum igangsatt et nytt prosjekt: «Kriterier for identifikasjon av reelle rettighetshavere». Prosjektet finansieres av Finansmarkedsfondet under Norges forskningsråd.

Formålet med prosjektet er å utvikle et nytt verktøy, i form av konkrete anbefalinger som vil gi støtte og veiledning ved etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, og som kan bidra til en standardheving og profesjonalisering av kontrollarbeidet ved gjennomføring av kundeidentifikasjon. Prosjektet hadde sin oppstart høsten 2017 og skal ferdigstilles og presenteres på Norsk Økoforum sin årskonferanse i april 2018.

Prosjektet gjennomføres i tett dialog med de rapporteringspliktige for å samle best practice, erfaringer, kunnskap og innspill fra de som til daglig arbeider med kundekontroll og identifikasjon av reelle rettighetshavere, for på den måten kunne identifisere hvor skoen trykker.

Så langt i prosjektet har vi gjennomført workshoper med dilemmatrening i Oslo og Bergen med inviterte fra de rapporteringspliktige. Utover høsten står også Trondheim for tur. De rapporteringspliktige har vist stor interesser for prosjektet og har med glede delt sine erfaringer.

Prosjektet ledes av Ragnhild Georgsen, advokat hos Deloitte Advokatfirma AS. Ragnhild bistår til daglig nasjonale og internasjonale virksomheter med juridiske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av rutiner for forebygging av hvitvasking, terrorfinansiering og brudd på internasjonale sanksjoner.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om prosjektet eller du ønsker å delta, ta gjerne kontakt med prosjektleder Ragnhild Georgsen på ragnhild@taxjustice.no eller telefon +47 950 90 726