Tax Justice Network Norway

English

Rapport: “Direkte og indirekte eierskap”

Rapport: “Direkte og indirekte eierskap” | Peter Ringstad og Ragnhild Georgsen lanserte rapporten.
Peter Ringstad og Ragnhild Georgsen lanserte rapporten.

Oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere er et resultat av samarbeidsprosjekt mellom TJNN, Norsk Øko-Forum, Revisorforeningen og Finans Norge.

 
Dato

NB! Dette er nettsak om den føreløpige rapporen som ble lansert i mai 2018. Rapporten er oppdatert og re-lansert i tråd med hvitvaskingsloven som trådte i kraft oktober 2018. Finn den nye rapporten her.

Hvem er den egentlige eieren, eller den reelle rettighetshaveren, av en kunde, en juridisk person eller et selskap? Dette er et spørsmål som kan være svært krevende å svare på - og hvor det har vært etterspurt bedre virkemidler blant norske aktører.

Dette er bakgrunnen for at Tax Justice Network - Norge har ledet et samarbeidsprosjekt om reelle rettighstehavere hvor formålet er å bidra til en standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge.

Nå er den foreløpige rapporten klar. «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» ble fredag 04. mai presentert under Norsk Øko-Forums årskonferanse i Tønsberg. Rapporten er en foreløpig versjon, og endelig utgave vil bli publisert når ny hvitvaskingslov er på plass, sannsynligvis høsten 2018.

Tax Justice Network - Norge og Norsk Øko-Forum tok initiativ til prosjektet i 2016. Finans Norge og Revisorforeningen har deltatt som samarbeidspartnere. I tillegg har BDO Norge, Deloitte og Fana Sparebank vært viktige støttespillere i prosjektet. Rapporten «Direkte og indirekte eierskap - Et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er hovedleveransen fra prosjektet.

Prosjektet ble innvilget støtte fra Finansmarkedsfondet for prosjektperioden 2016-2018, og gjennomført i tett samarbeid med rapporteringspliktige, blant annet gjennom workshoper i Oslo og Bergen. I tillegg hadde vi flere en-til-en intervjuer og samtaler med banker, forsikringsselskaper, revisorer og advokater, og god dialog med Finanstilsynet og ØKOKRIM underveis.

Vi ønsker at rapporten skal fungere som et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere og gi praktisk støtte og veiledning til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven med mer.

Rapporten er forfattet av advokat Ragnhild Georgsen. Vi håper rapporten vil være til nytte for banker, finansinstitusjoner, øvrige rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket og andre som trenger å identifisere reelle rettighetshavere.