Tax Justice Network Norway

English

Stor støtte til norsk “Google-skatt”

Stor støtte til norsk “Google-skatt” | Sigrid K. Jacobsen under høringsfremleggelsen
Sigrid K. Jacobsen under høringsfremleggelsen

Les vår høringsuttalelse, se opptaket av hele høringen og få oversikt over mediedekningen her.

 
Dato

Presentasjon fra TJN Norge

Til høringen om "Google-skatt" 7. februar 2018

Last ned

Se høringens hovedside for blant annet opptak av hele høringen

 

HØRINGSSVAR FRA TAX JUSTICE NETWORK - NORGE 

Lagt frem for Finanskomiteen på Stortinget 7. februar 2018 av daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen. 

Tax Justice Network – Norge støtter representantforslaget om at Regjeringen bør utrede ulike muligheter for å skattlegge multinasjonale selskaper med digitale inntjeningsplattformer. Forslaget er velbegrunnet, og fremmer konstruktive tiltak som kan skape fremdrift i arbeidet med å sikre et rettferdig skattebidrag fra et stadig mer globalisert og teknologiintensivt næringsliv.

Det er viktig at Stortinget nå tar en aktiv rolle i å iverksette tiltak for å gjøre oss rustet til å den raske utviklingen som digitalisering og endringer i økonomien medfører. Produktene til flernasjonale bedrifter med digitale inntjeningsmodeller blir en stadig større del av vår digitale hverdag – og dermed samfunnet vårt. Det er avgjørende å sikre at bedriftene som utgjør den digitale økonomien bidrar til finansieringen av det norske velferdssamfunnet.

Et sviktende skattesystem og økt ulikhet

Nasjonale skattesystemer står overfor store utfordringer i møte med multinasjonale selskaper med digitale inntjeningsmodeller. Dette bekreftes både av OECD – i deres arbeid med Action Point 1 - Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, av EU-Kommisjonen i deres arbeid med skatt og «digital single market»[ii], og av Finansminister Siv Jensen[iii].

Skatteinntekter fra selskaper har sunket vedvarende i OECD de siste 30 årene, i takt med at den økonomiske ulikheten har økt innad i OECD-land. OECD og EU påpeker at skattesystemet i liten grad har vært innrettet for å fange opp måten verdiskapning skjer i en globalisert økonomi.

Det er altså ikke slik at systemet for å skattlegge internasjonalisert næringsliv og kapital i utgangspunktet fungerte godt, men nå er blitt utfordret av nye inntjeningsmodeller hos teknologiselskaper. Men de nye teknologibaserte selskapene har i enda større grad avdekket svakhetene i det internasjonale systemet for skattlegging av selskaper som muliggjør aggressiv skattetilpasning og skattetriksing.

Nasjonale tiltak styrker internasjonalt samarbeid

Det er bred enighet om at internasjonalt samarbeid og koordinering må til for å løse denne formidable utfordringen. Men hvordan kommer vi dit? Løsningsforslagene er få, og lite utprøvde. Vi er avhengig av at enkeltland utreder og prøver ut ulike måter å skattlegge selskapene på. Slik kan vi bygge kompetanse for vår egen del, og det internasjonale arbeidet vil dra nytte av en variert erfaringsbase. Dette vil styrke, og gi fart til, det internasjonale arbeidet.

Norge har lange tradisjoner for å prioritere internasjonale fellesløsninger på skatt gjennom OECD- samarbeidet. Det har fremstått som nærmest er illojalt å prøve ut tiltak nasjonalt før man har funnet frem til en "ferdig løsning" fremforhandlet i OECD-regi. Internasjonalt samarbeid er viktig, men det bør ikke være en tvangstrøye. Som det også fremgår av debatten mellom LO[iv] og lederen av delingsøkonomiutvalget[v], er det et behov for å få finne nasjonale løsninger for å adressere disse utfordringene. Å utrede tiltak vil bare kunne være en styrke – også for norske bidrag i internasjonale fora.

Utjevning av forskjeller mellom norsk og utenlandsk næringsliv

Nye tiltak må måles på om de bidrar til å utjevne forskjellene i den effektive skattebetalingen fra multinasjonale (og digitale) selskaper, med tilsvarende nasjonalt baserte selskaper.  

For eksempel har det blitt gjort simuleringer på Googles skattebetalinger av studenter ved Norges Handelshøyskole. Disse finner at det som er avgjørende for om den effektive skatteinnbetalingen kommer på nivå med et nasjonale selskap, er hvorvidt man fanger opp royalty-overføringene som gikk ut av EU og til Bermuda. Royaltyoverføringene kan enten hentes inn til beskatning gjennom å pålegge en kildeskatt, eller at man omfatter inntektene som tilfalt Bermuda, i det norske skattegrunnlaget[vi]. Kunnskap om hvordan fange opp skattetilpasninger gjort gjennom skatteparadiser må derfor være sentralt i en utredning av hvilke tiltak som kan iverksettes i Norge.

 

Med vennlig hilsen

Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder og Peter Ringstad, Politisk rådgiver 

 

Siste medieoppslag om Google-skatt og tech-giganter