Nordisk løftebrudd til verdens fattigste

Må ta større kollektivt ansvar for rettferdig skattereform og bedre skattebistand

Covid-19 har forsterket den krevende økonomiske situasjonen i utviklingsland. Pandemien går hardt ut over offentlige budsjetter og gir enda større økonomisk ulikhet.

De nordiske landene har anerkjent at skatt spiller en nøkkelrolle for å snu utviklingen, og forpliktet seg til å doble skattebistand innen 2020, da de signerte Addis Tax Initiative (ATI) i 2015.

Men dette løftet har bare Norge innfridd. Finland har knapt økt sin skattebistand de siste fem årene, og Danmarks støtte i 2020 er kun en femtedel av hva den var i 2015 (Se figur nederst).

Sammen med sivilsamfunn i de nordiske landene har vi avdekket de nordiske løftebruddene og gir anbefalinger for veien videre, i notatet Nordic aid for mobilising tax revenues for development and reducing inequality.

Den nye utgaven av ATI, som skal gjelde frem til 2025, er enda mer ambisiøs. Skattebistand skal bidra til mindre ulikhet og bedre fordeling mellom kjønnene. Med sine relativt likestilte samfunn og progressive skattesystem har nordiske land mye å bidra med i oppfølgingen av de nye forpliktelsene.

Men bistand er ikke nok. Nye globale skatteregler er under støpeskjeen hos OECD, der særlig skattelegging av den digitale økonomien har vært det største stridsspørsmålet. De varslede skatteløsningene ser ikke ut til å være til fordel for utviklingsland. Samtidig har de digitale selskapene fra rikere land, økt sine inntekter kraftig under pandemien. Nordiske land bør stille seg bak utviklingslandenes krav om globalt utjevnende løsninger.

Også nordiske skatteregler har lagt hindringer for utviklingsland over lang tid. Flere skatteavtaler gjør det vanskelig eller umulig for utviklingsland å skattlegge norske selskap rettmessig. En kritisk gjennomgang av disse avtalene er på høy tid.

Tax Justice Network – Norge etterlyser større samarbeid mellom de nordiske regjeringene. Det er stort behov for at de seg imellom skaper et positivt press, et «kappløp mot toppen» i god skattebistand, for å motvirke det globale skattekappløpet mot bunnen.


Denne kommentaren ble først publisert i Dagsavisen 18.02.21.

Bilde