Ønske om styrket skatteetikk i Oljefondet

Våre innspill til stortingsmelding om Statens Pensjonsfond Utland 2020

Oppmerksomhet rundt Oljefondets arbeid på skatt og åpenhet har aldri vært høyere, noe som kan tilskrives den mye omtalte ansettelsen av ny leder for Oljefondet og hans AKO Capitals bruk av selskaper og truster i skatteparadis. Ansettelsesprosessen belyste behovet for å gå opp de etiske linjene knyttet til skatteparadis for både Oljefondet og Norges Banks arbeid. Prosessen synliggjorde også stor politisk vilje, særlig i Finanskomiteen, for at Oljefondet som investor skal være internasjonalt ledende på skatteetikk, og at dette arbeidet må styrkes.

Oljefondet har jobbet systematisk med skatt og åpenhet etter at forventningsdokumentet kom på plass i 2017. I høst skjedde for første gang risikobaserte nedsalg i syv selskaper som scoret dårlig på forventningene. Vi forventer at dette følges opp som en konsistent standard fremover, heller enn å være vilkårlig.

Åpenhet om reelt eierskap i selskaper fikk ikke innpass i nevnte forventningsdokument. Skjult eierskap er et omfattende problem i internasjonale markeder og øker risikoen for blant annet korrupsjon og hvitvasking. Risikoen er særlig høy i investeringer utenfor børs, som eiendom og unoterte selskaper. Åpenhet om reelle eiere er et effektivt virkemiddel for å redusere denne risikoen, og bør derfor inn i forventningsdokumentet.

Regjeringen har varslet at de vil foreslå endringer i Oljefondets etiske rammeverk, basert på Mestad-utvalgets utredning, først til neste års oljefondsmelding. Utvalget foreslår å utvide uttrekks-kriteriet «grov korrupsjon», med «grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet». Skatteunndragelser er nevnt som omfattet av grov økonomisk kriminalitet, men det er uklart hvorvidt tilretteleggere omfattes, slik advokatselskapet Mossack Fonseca i lekkasjen Panama Papers er et eksempel på. I lys av Stortingets uttalte ambisjon om å styrke Oljefondets skatteetikk, mener vi at Finanskomiteen bør etterspørre at skatteunndragelser blir gjort eksplisitt i selve kriteriet, for eksempel slik: «grov korrupsjon, økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette». Dette har vi spilt inn under høringen til nevnte utredning.

Oljefondet er i stadig vekst. Vi er nå i den situasjonen at fagkompetansen innad i Oljefondet langt overgår ressursene og kompetansen i både Finansdepartementet og Stortinget, som skal legge føringene for Fondets arbeid. I lys av Oljefondets størrelse og betydning, er det svært viktig at Stortinget bidrar til å bygge opp sterke uavhengige fagmiljøer i forskning, journalistikk og sivilsamfunn som kritiske korrektiver til Oljefondets arbeid. Dette har vi også spilt inn i forbindelse med statsbudsjetthøringen.

Høringssiden for Meld. St. 32 (2019–2020) Statens pensjonsfond 2020 (Finansdepartementet)

Foto: Finansminister Jan Tore Sanner la frem meldingen i september 2020. Kenneth Hætta/Finansdepartementet.