EU på offensiven mot skatteparadisene

2011 vil kanskje ikke bli husket som året for politisk handlekraft i EU. Men de siste ukene har de vist tegn på vilje til å ta grep mot skatteparadisene.

Kommisjonen ut mot «Rubik»-avtalene
Vi har tidligere i høst omtalt de såkalte «Rubik»-avtalene Sveits har inngått med Tyskland og Storbritannia. Den opprinnelige avtalen ville la Sveits beholde sin praksis med hemmelighold, i bytte mot å overføre verdier til Tyskland. Storbritannia var raskt ute med å tegne en liknende avtale, som vi har omtalt som «skammelig». Senere har Tax Justice Network avdekket at avtalene er fulle av hull, og vil bringe svært begrenset med inntekter. Nå legger EU-kommisjonen press på Tyskland og Storbritannia om å revidere avtalene med Sveits. Dersom de ikke etterkommer, står kommisjonen klar til å ta rettslige skritt mot slutten av året. «Rubik»-avtalene har stukket kjepper i hjulene for arbeidet med EUs sparedirektiv, og i tillegg mener kommisjonen at avtalene bryter med eksisterende avtaler mellom EU og Sveits.

EU-domstolen stopper britenes skatteforslag for Gibraltar
Storbritannias reform av selskapskattelovgivningen på Gibraltar blir nektet implementering, etter en dom i EU-domstolen i forrige uke (les dommen her). Forslaget lagt frem av britene var konstruert slik at selskaper uten fysisk tilstedeværelse på Gibraltar lett kunne unnslippe selskapsskatt, siden selskaper skulle skattlegges basert på størrelsen av kontorlokaler og antall ansatte. Å skille mellom lokale og offshore selskaper på denne måten er svært vanlig blant skatteparadiser. EU-domstolen fant at denne form for «ring fencing» av offshore aktivitet er i brudd med regelverket for EUs indre marked.

Sveitsisk skatteregelverk under press fra EU
Mange sveitsiske kantoner (fylker) har ulike skattesatser basert på hvor inntekten er inntjent, og tiltrekker seg utenlandsk kapital ved å ha svært lave skatter for inntekt tjent i utlandet. Dette innebærer tapte inntekter for EU, siden mange selskaper flytter til Sveits for å nyte godt av de lave skattene. Sveits er nå under press fra EU for å endre på sitt diskriminerende regelverk som skiller mellom hjemlig og utenlandsk tjent inntekt, såkalt «ring fencing». Dersom EU får gjennomslag vil de sveitsiske kantonene, som har selvstendighet i skattespørsmål, måtte velge mellom å sette ned skattene for sine lokale foretak, eller å skatte de utenlandske inntektene høyere, dersom de skal opprettholde sine inntekter. En representant fra det sveitsiske finansdepartmentet, Michael Umbuehl, uttalte i forrige uke at man risikerer at EU eller noen medlemsland går til aksjon mot Sveits eller sveitsiske selskaper dersom man ikke får på plass en avtale med EU.

EU lanserer skatteparadisstrategi som del av sin arbeidsplan for 2012
Jose Manuel Barroso, leder for EU-Kommisjonen, la i forrige uke fram sin arbeidsplan for 2012. Blant tiltakene i planen var utarbeidelsen av et skatteparadisdokument. Dokumentet, som ikke skal være juridisk bindende, vil ta sikte på å «utvikle en forsterket strategi for å beskytte EU mot utfordringene fra skatteparadiser utenfor EU». Ut ifra prosjektbeskrivelsen vil dokumentet ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort i OECD og OECDs Global Forum, som TJN-N ofte har beskrevet som utilstrekkelig. Likevel ser vi på dette som et positivt skritt fra EU.

EU har også levert skuffelser i høst, som mangelen på land-for-land rapportering i revideringen av sine transparency og accounting direktiver. Likevel ser det ut som EU akkurat nå er den internasjonale institusjonen med mest politisk vilje til å takle skatteparadisene.


Peter Ringstad, koordinator, Tax Justice Network - Norge