Høring: Oljefondsmeldingen 2021

Oljefondets skatteetiske arbeid er styrket, men det gjenstår å se reell effekt. Her kan du lese vårt innspill.

Vårt skriftlige innspill til Oljefondsmeldingen 2021 kan leses under. Det ble lagt frem for Finanskomiteen under høringen 3. mai 2021 av daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen.

Skatteetikk og -uttrekk i Oljefondet

Tax Justice Network - Norge (TJNN) takker for muligheten til å gi innspill til Meld. St. 24 om Statens Pensjonsfond 2021. Vi har over mange år vært pådrivere for å gjøre Oljefondet som investor internasjonalt ledende på skatteetikk. Vi er derfor glade for at meldingen viser at Oljefondet styrker dette arbeidet, men mye gjenstår før det får tilsiktet effekt.

Det er svært positivt at departementet følger opp Etikkutvalgets anbefaling om å utvide det eksisterende korrupsjonskriteriet til å omfatte "annen grov økonomisk kriminalitet", og presiserer at dette omfatter skatteunndragelse, hvitvasking og tilrettelegging for slike aktiviteter. Tilretteleggere, som revisjonsselskap, advokatselskap og banker, har vært sentrale i samtlige lekkasjer de siste ti årene, der kanskje advokatfirmaet Mossack Fonseca fra Panama Papers-lekkasjen er den mest kjente.

SPUs Forventningsdokument på skatt og åpenhet kom på plass i 2017. Dokumentet gir et viktig signal til selskapene om åpenhet og skatteetikk. De nye uttrekkriteriene bør inn i dokumentet og slik signalisere til selskapene om risiko for uttrekk.

Utelukkelse må nå tas aktivt i bruk

Det har i teorien vært mulig å utelukke skatteunndragere også i de tidligere utelukkelseskriteriene, men dette skjedde aldri. Altså er det en fare for at utelukkelser heller ikke vil skje med den nye presiseringen. Blant 120 selskap som Etikkrådet vurderte i 2020, førte det tilrådning om utelukkelse for kun 3 av dem[1]. Dette viser generelt svært lav risiko for utelukkelse for de 9000 selskapene i SPUs portefølje.

Vi merker oss at Oljefondet i år trakk seg ut av 7 selskap på grunn av den økonomiske risikoen selskapenes manglende åpenhet og bruk av skatteparadis kunne påføre fondet. Et viktig steg, men det er viktig å merke seg at nedsalgene ikke skjedde av skatteetiske hensyn, men av økonomiske. Nedsalgene skjedde også kun i relativt små selskap, mens digitale gigantselskap som Google og Apple får bli – på tross av at slike selskap står for skattetriksene med størst konsekvens.

Det er positivt at departementet vil inkludere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) i mandatet til SPU. Det er verdt å merke seg at UNGP, og OECDs veileder for institusjonelle investorer presiseres at utelukkelse bør skje når aktivt eierskap ikke fører frem. En lakmustest er storbanken Credit Suisse, som vi klagde inn for Etikkrådet i 2016. Bankens historikk for bidrag til skatteunndragelser og korrupsjon er lang som et vondt år. Banken er dømt for å bidra til skatteunndragelser, ansatte er arrestert for svindel, bankens skatteparadisvirksomhet ble synliggjort i PanamaPapers, og de er sterk involvert i den gigantiske korrupsjonsskandalen i Mosambik. Dette vitner om grove og systematiske brudd på fondets etiske retningslinjer. SPU forsøker stadig å påvirke banken med aktivt eierskap, men skandalene fortsetter, og viser dermed et selskap som er overmodent for uttrekk.

[1]https://etikkradet.no/files/2021/03/Etikkradet_arsmelding_2020_Etikkra%E2%95%A0%C3%A8dets-virksomhet.pd