Hurdalsplattformen - Tax Justice Network Norges reaksjoner

Ap og Sp varsler høye ambisjoner for Norges internasjonale arbeid mot skatteparadiser. Nå må Stortinget gjøre ambisjonene til forpliktende politikk.

Sammen med 15 andre organisasjoner ga vi for to uker siden klar beskjed til den nye regjeringen om at tiden var inne for en ambisiøs regjeringsplattform for skatterettferdighet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå offentliggjort Hurdalsplattformen. Førsteinntrykket av den påtroppende Regjeringen er en betydelig forbedring fra den forrige, og at de leverer på flere punkter, men at det er fortsatt en vei å gå.

- Vi er glade for at den påtroppende Regjeringen varsler at de vil innta en lederrolle i det internasjonale arbeidet med å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Selv om retningen er lovende, er det likevel fortsatt få konkrete og forpliktende punkter i plattformen, sier Peter Ringstad, politisk leder i TJNN.

- At Regjeringen vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet er bra, en slik konvensjon bør også inkludere skatt. En avgjørende detalj er imidlertid fraværende fra regjeringsplattformen - at en slik konvensjon skal opprettes i FN, slik at utviklingsland får ta del i prosessen.

- Regjeringspartene ønsker å styrke Skatteetaten og Økokrim, men spesifiserer ikke hvordan. Skatteetaten bør blant annet få langt større midler øremerket til å gjennomføre kontroller hos de største flernasjonale selskapene. Dette er svært ressurskrevende tiltak, men det er enormt viktig for å sikre like konkurransevilkår mellom store og små selskap at også de største aktørene sees i kortene.

- Vi vil nå følge nøye med på hvordan ambisjonene følges opp i Stortingsforhandlinger om statsbudsjettet, fortsetter Ringstad.

I tillegg til vage formuleringer, er det enkelte saker som ikke nevnes i det hele tatt.

Her forventer vi at forhandlingspartnere i Stortinget stiller krav til regjeringspartene. Blant annet må omfanget av advokaters taushetsplikt begrenses, og ikke omfatte skatterådgivning.

En gladmelding er at Regjeringen vil innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskap og juridiske enheter i Norge. - Arbeidet med et slikt register ble startet av Solberg-regjeringen, men det er bra at Regjeringen forplikter seg til gjennomføringen. Dette er noe vi har jobbet for, og ventet på lenge, sier Ringstad.

Det er også bra at Regjeringen vil utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser. -Dette er en type pragmatisk åpenhetstiltak som virkelig kan monne. Tiltaket bør iverksettes, ikke bare utredes, sier Ringstad.

Punkter fra felleskronikken i VG, sammenliknet med Regjeringsplattformen:

Inne:

 • Få på plass et register over reelle eiere av selskap
 • Skatteetaten må styrkes.
 • Økokrim bør rustes opp
 • Fokuset på generell økonomisk kriminalitet må styrkes
 • Det må komme på plass nasjonale tiltak mot overskuddsflytting og uttynning av skattegrunnlaget i påvente av internasjonale løsninger.
 • Norge må ligge i front i det internasjonale reformarbeidet for å utvikle et skattesystem som er omfordelende til fordel for utviklingsland,

Delvis inne:

 • Regjeringen må gå i front for opprettelsen av en skattekonvensjon i FN (Regjeringen tar til ordet for en åpenhetskonvensjon, men nevner ikke FN).

Ikke inne:

 • Land-for-land rapportering, som gjør at selskaper må rapportere nøkkeltall i alle land der er tilstede bør bli offentlig tilgjengelig og utvides til alle sektorer,
 • En ny regjering må i tillegg innføre opplysningsplikt for skatterådgivere, og unnta skatterådgivning fra advokaters taushetsplikt


Kontakt:
Peter Ringstad, politisk leder, Tax Justice Network - Norge.
48262611 / peter@taxjustice.no

Sentrale punkter om skatterettferd og åpenhet i Regjeringsplattformen

I regjeringsplattformen står det blant annet at regjeringen vil:

 • Sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse.
 • Styrke bærekraftige skattesystemer og drive institusjonsbygging gjennom «Skatt for utvikling»-programmet.
 • Arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet.
 • Arbeide for at dei globale medie- og teknologiaktørane viser openheit om bruk av data og betaler skattar og avgifter i dei landa dei opererer i.
 • Arbeide internasjonalt for å sikre at de globale plattformselskapene skattlegges effektivt, og gjennomføre nasjonale tiltak ved utilstrekkelig fremgang i dette arbeidet.
 • Bruke statens eierskap og Oljefondet for å fremme god skatteetikk.
 • Intensivere Norges innsats i det internasjonale arbeidet for rett beskatning av multinasjonale selskaper og gjennomføre nasjonale tiltak for å beskytte skattegrunnlaget bedre, hindre monopoldannelser og sørge for at flernasjonale selskaper betaler riktig skatt til Norge.
 • Utrede en egen omsetningsavgift på digital virksomhet og omvendt kredittfradrag for å bekjempe overskuddsflytting i multinasjonale selskap.
 • Innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskap og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskap.
 • Bekjempe skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet, samt motvirke skatteomgåelse, blant annet gjennom å styrke Skatteetaten, Økokrim og Arbeidstilsynet og lage en plan for utfasing av skatteamnestiordningen for å stimulere til raskere hjemflagging av store formuer.
 • Skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser og utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser.
 • Utrede hvordan digitale tjenester kan skattlegges i landet der tjenesten leveres, og ikke i opphavslandet til selskapet som leverer tjenesten.