Kildeskatt på rente- og royaltybetalinger

Finansdepartementet foreslår nytt tiltak mot overskuddsflytting. Les mer om hva kildeskatt er og hva som er vårt høringsinnspill.

Kildeskatt på rente- og royaltybetalinger har lenge vært foreslått som et viktig tiltak mot overskuddsflytting i multinasjonale selskaper. Tax Justice Network- Norge har lenge oppfordret til at en slik kildeskatt skal innføres i Norge.

Hva er kildeskatt og hvordan fungerer den?

Kildeskatt er en bruttobeskatning på betalinger ut av landet. På engelsk heter denne typen skatt withholding tax - altså at myndighetene i et land "holder tilbake" en viss prosentdel av en betaling som går ut av landet. Skatten ilegges da avsenderen av en betaling, heller enn mottageren.

Kildeskatt kan benyttes på ulike typer betalinger, og for ulike formål, og er vanlig i mange land, men Norge er et av få land som ikke har hatt hjemmel i skatteloven for denne typen skatt. Kildeskatt er av mange vurdert også som et nyttig tiltak mot overskuddsflytting, og ble derfor anbefalt av Scheel-utvalget i 2014. Nå foreslår Finansdepartementet å innføre kildeskatt på rente- og royaltybetalinger, som et tiltak mot overskuddsflytting i multinasjonale selskap.

Manipulering av rente- og royaltybetalinger internt i et multinasjonalt konsern er en vanlig måte å flytte overskudd på. Ved å plassere mye gjeld i et datterselskap i et land med "høye" skattesatser, vil det skattbare overskuddet der bli redusert, og rentebetalinger går til deler av konsernet som er registrert i skatteparadis, slik at dette overskuddet blir beskattet til en lavere skattesats eller ikke beskattet i det hele tatt. Multinasjonale selskaper kan også flytte overskudd gjennom å registrere sine immaterielle rettigheter - som merkevare og patenter - i skatteparadis, og så avkreve datterselskap i andre land royalty for å kunne bruke disse. Slike royaltybetalinger har også den effekten at det skattbare overskuddet som er igjen i landet med "høy" skatt, blir redusert, og inntektene strømmer til skatteparadiset.

En kildeskatt kan gjøre slik overskuddsflytting mindre lønnsom, da rente- og royaltyutbetalinger ut av landet vil bli pålagt en bruttoskatt, uavhengig av det formelle over- eller underskuddet som datterselskapet har på papiret i det landet.

Hva har Finansdepartementet nå foreslått å innføre i Norge?

- En kildeskatt på rentebetalinger til nærstånde i lavskattland, med en sats på 15 %.

- En kildeskatt på royaltybetalinger til nærstående i utlandet, med en sats på 15%.

- Departementet vurderer også å innføre kildeskatt på leie av visse fysiske driftsmidler, og ba om særlige innspill på dette.

Ved "nærstående" mener Departementet ikke bare selskaper innen samme konsernstruktur, men også parter som anses å ha et interessefelleskap.

Hva mener Tax Justice Network- Norge?

TJNN er svært positive til at det nå foreslås å innføre kildeskatt på rente- og royaltybetalinger ut av Norge. Disse betalinger brukes ofte som en måte å flytte overskudd ut av Norge og redusere selskapets skattbare overskudd her.

TJNN mener derimot at forslaget slik det er utformet ikke vil ramme bredt nok og foreslår:

1. At kildeskatten ikke avgrenses til betalinger bare til nærstående.

2. At kildeskatten på rentebetalinger ikke avgrenses til betalinger til lavskattland.


Les hele vårt høringssvar under (vedlagt). Du kan lese andre høringssvar som departementet mottok her.

Les vårt høringssvar - Kildeskatt