Masteroppgaver om skatt og åpenhet

Les kortformer av våre anbefalte masteroppgaver, og finn ut hvordan du kan få veiledning til din oppgave.

Her vil du finne kortformer av masteroppgaver om skatt og skjulte penger som vi anbefaler.

Oppgavene har bidratt med viktig ny kunnskap og/ eller belyst problemstillingene på en god måte, blant annet gjennom forsideoppslag i Dagens Næringsliv (Frede Foss, Høgalmen og Olsen). Vi inviterer jevnlig studenter til å holde innledninger fra sine oppgaver på våre konferanser, og flere er blitt intervjuet i vår podcast-serie Pengeland.

Tips til oppgaver og veiledning

  • Ønsker du veiledning til din oppgave fra Tax Justice Norge, ta kontakt på jonas(at)taxjustice.no
  • Du finner en rekke tips til tematikker og forskningsspørsmål i vår emnebank.

Stipender

  • Vi har fra tid til annen stipender som lyses ut til studenter, blant annet for å dekke reiser og konferansedeltakelse, og vi har også gitt stipender til studenter som skriver artikler. Meld deg på vårt nyhetsbrev nederst på siden for å holde deg oppdatert.
  • Skatteetaten har gode ordninger for studenter til å søke tilgang til data til oppgaver, samt stipender. Se mer informasjon her.
Last ned 3-siders kortform av masteroppgavene under

Identifisering av aksjeeiere i norske allmennaksjeselskaper

- Bør det være økt åpenhet om aksjeeierinformasjon i norske allmennaksjeselskaper, inkludert de reelle eierforholdene til forvalterregistrerte aksjer? Karen Lunde, master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2020.

Skatteplanlegging i norske selskap eid av utenlandske private equity-fond

I hvilken grad reduserer norske selskap eid av utenlandske private equity-fond sin skattebelastning ved skatteplanlegging? En analyse av En analyse av det private equity-eide konsernet Scandza. Lise Aspen Fosså og Helene Skjelstad, NHH, 2017

Skattemoral i en global kontekst

Hvilke faktorer bidrar til høy vilje til å betale skatt? Oppgaven tar for seg dette spørsmålet gjennom en flernivåanalyse med data fra tidsrommet 1994-2014. Per Arne Normann, UiB, 2016

Sveitsisk høyesteretts avgjørelse i den såkalte Swiss Swap Case

Oppgaven analyser problemstillinger knyttet til forståelsen av beneficial ownership i OECDs mønsteravtale artikkel 10 (2) om aksjeutbytte. Hilde Gamkinn, UiO, 2016

A World of Secrecy - International political factors and secrecy jurisdictions

Oppgaven undersøker internasjonale politiske forhold som forklaringsfaktorer for hvilke land som blir skatteparadiser, og for grad av finansielt hemmelighold blant disse. Jarle Aarbakke Tollaksen, UiO, 2016

Skatteplanlegging i multinasjonale selskap

I hvilken grad forekommer det skatteplanlegging hos multinasjonale selskap i Norge? En analyse av den norske virksomheten til Mondelez og Mondelez International Incorporated. Sindre Grøtheim og Mathias Richardsen, HiM, 2016.<br />

Utenlandsk formue skjult i eiendomsmarkedet

Analyse av eiendomsmarkedene i Storbritannia og USA viser at utenlandske personer skjuler formue ved å investere i eiendom gjennom et skallselskap og kompliserte selskapsstrukturer. I Storbritannia ble eiendom til 228 milliarder GBP kjøpt av utenlandske skallselskaper i perioden 1999 og 2014. Trenden med eiendomsinvesteringer gjennom skallselskaper sterk og økende også i USA. Olav Salte Wiig, NHH, 2015

Land-for-land rapportering i Norge

Sammenliknende casestudier av land-for-land rapportene til Norsk Hydro, DNO og Statoil. Inger Johanne Weum og Helene Mohagen, NHH, 2015.

Hvordan beskatte elektronisk handel over landegrenser?

Beskatning er ofte basert på fysisk tilstedeværelse, men med Internetthandel kan man selge en vare til en kunde i et land uten fysisk tilstedeværelse i kjøperens land. Selv om e-handel ikke er et nytt fenomen, har ingen land eller internasjonale organisasjoner funnet noen tilfredsstillende løsning på utfordringene ved å kreve skatt eller etablere skattejurisdiksjon ved slik handel. Kaja Heir Senstad, Univ. of Dundee, 2015. <br />

Hvordan diskuteres EUs skattepolitikk i Irland og Storbritannia?

Det nye foreslåtte EU-direktivet for skattlegging av selskaper, CCCTB, debatteres mer i irske enn i britiske aviser. Tendensen kan forklares med ulik grad av "euroskeptisisme" i landene. Thomas Sørlie Hansen, NTNU, 2015<br />

Skatteplanlegging i den norske borebransjen

Norske filialer har merkbart lavere avkastning (2,4 %) enn det globale snittet (8,1 %), noe som kan tyde på overskuddsflytting. Tobias Pran Schmidt og Magnus Solvik, NHH, 2015.

Tax planning in multinational companies - A case of Microsoft

Hvordan Microsoft har strukturert selskapet for å betale minst mulig skatt i Norge. Susana Anggraeni, NHH, 2015.

Overskuddsflytting ved internprismanipulasjon i Norge

Hvordan internprising og gjeldsskifting brukes for å flytte overskudd ut av Norge. Kjetil Sivertsen og Ola Sjøtrø, NHH, 2015

Recent developments of hidden wealth and its allocation

Stadig mer uregistrert aktiva gjemmes internt i OECD, i skatteparadisene Sveits, Irland og Luxembourg. Håkon Rysst Heilmann, UiO, 2015

Penger i paradis: Gravende journalisters vei inn i skatteparadiser

Refleksjoner fra tre gravejournalister rundt Brønnøysundregistrenes forslag til nytt elektronisk aksjonærregister. (Bacheloroppgave) Cecilie V. Jensen, NLA mediehøgskolen, 2015

Gjeldsskifting i norske selskap - Statoil Fuel&Retail som case

Hvordan internasjonale konsern kan oppnå vesentlige skattebesparelser ved gjeldsskifting. En nærstudie av bensinstasjonskjeden Statoil Fuel & Retail. Håkon Frede Foss, NHH, 2014

Skatt og barns rettigheter

Hvordan påvirker nasjonal og internasjonal skattepolitikk og selskapers skatteplanlegging barns rettigheter? Med utgangspunkt i i FNs barnekonvensjon og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Maren Hemsett, SOAS, 2014

Skatteplanlegging - En analyse av IKEA

IKEA trekk som samsvarer med aggressiv skatteplanlegger. Det norske IKEA-konsernets interne gjeld er 40 ganger så stor som egenkapitalen. Heidi V. Høgalmen og Monica Olsen, NHH, 2013

Hvem bestemmer internasjonale skatteregler?

OECD sin modellskatteavtale forutsettes å være den ledende modellen for forhandlinger av skatteavtaler mellom land, men i praksis blir FN sin modell for skatteavtaler fulgt i forhandlinger mellom OECD-land og utviklingsland. Guro Klausen, UiO, 2014

Infoutveksling i skattesaker over landegrensene

Som juridisk instrument er OECD sin mønsteravtale TIEA progressiv på noen områder. På den andre siden er terskelen for hva som utløser utvekslingsplikten høy. Utviklingen går i en klar retning i form av automatisk utveksling. Ida M. Lynne, UiO, 2014

EUs innflytelse på skattepolitikk - Kypros som case

Kan EU kan øve innflytelse over medlemslands skattepolitikk, selv om EU mangler formell makt til dette? Mellom 2002-2013 gjennomgikk Kypros to større forhandlinger med EU. Ved begge anledningene førte til endringer i skattepolitikk som følge av press fra EU. Peter Ringstad, UiO, 2014

KBOer - Et effektivt skatteplanleggingsverktøy?

Kostnadbidragsordninger (KBOer) lar selskaper dele kostnader og risikoer ved utvikling, produksjon eller anskaffelse. Ved å over- og underestimere verdien kan KBOer brukes for å flytte profitt fra høyskatteland til lavskatteland. Nåværende lovgivning er ikke uttømmende og kontroll er kostbart og tidkrevende. Det er sannsynlig at strukturen vil bli enda vanligere fremover. Kristin Orset, NHH, 2014

Valg av revisor og effekt på klientselskapets skatt

Klienter av «de fire store» revisjonsselskapene har gjennomgående en lavere skattebelastning enn klienter av mindre revisjonsselskaper. Data fra norske selskaper viser at sannsynligheten for å velge en av de fire store som revisor øker med størrelsen på klientselskapet. Ingrid Breivik, NHH, 2013<br /> <br />

LLR rapportering og forholdet til CSR og finansiell info

Land-for-land-rapportering omhandler i stor grad finansiell informasjon, men bryter med enkelte finansielle regnskapsprinsipper, som ikke krav til revisjon. LLR karakteriseres derfor som CSR i et teoretisk perspektiv, mens LLR karakteriseres som en hybrid mellom CSR- og regnskapsinformasjon av intervjuobjektene. Vivi-Marie Erdal, NHH, 2014