Mørketall i norsk ulikhet

Den nye SSB-rapporten avdekker ikke alle inntektene til de rikeste

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen desember 2021.

Nylig publiserte SSB en rapport som viser at inntektsulikheten i Norge er større enn tidligere beregnet, når man regner med blant annet personlige eieres andel av tilbakeholdte overskudd i private selskaper. Det også god grunn til å tro at enda større ulikhet gjemmer seg bak de offisielle tallene, på grunn av skjulte verdier i skatteparadis.

De ulike måtene å måle inntektsulikhet på har både fordeler og ulemper. Et standardisert mål for ulikhet gjør det lettere å sammenligne ulikhet mellom land. Samtidig kan det å inkludere flere typer inntekt, som eierinntekter som enda ikke er tatt ut i utbytte, gi mer intuitiv mening og et mer fullstendig bilde av hvor store forskjeller det er mellom fattig og rik. Dette er viktig kunnskap for å kunne vurdere hvordan vi bør fordele skattebyrden i samfunnet.

Om man regner med flere typer inntekt, er det norske skattesystemet regressivt for den rikeste prosenten av befolkningen. Dette strider i mot en rådende oppfatning om Norge som et land med lav ulikhet.

Forskning fra blant andre Annette Alstadsæter ved NMBU viser at det er de rikeste av oss som holder mest verdier unna fra beskatning, ved å skjule penger i skatteparadis. Slik situasjonen er i dag kan det ikke forsvares å kalle skattesystemet i Norge progressivt som helhet. Vi er nødt til å skattlegge de mest formuende av oss hardere. Tilliten til skattesystemet vårt avhenger av det.

Den avgåtte borgerlige regjeringen utnevnte et skatteutvalg som skal utrede fremtidens skatte- og avgiftssystem. Dette er et godt sted å utvikle et skattesystem som er reelt progressivt, også for de aller mest privilegerte blant oss.

Representanter fra den nye regjeringen varslet at det skal komme på plass et nytt mandat og at utvalget skal suppleres med flere medlemmer. Dette er gledelig signaler, men det begynner å haste, da utvalgets rapport er planlagt til november 2022.

Oppdatering: Finansdepartementet har gitt tillegg til mandatet til Skatteutvalget og oppnevnt professor Jarle Møen (NHH) som nytt medlem.

Foto: Skattebetalerforeningen