Nei til smutthull for advokater

Finanstilsynet ønsker å la advokater få holde identiteten til klienter de oppbevarer penger for hemmelig. Tax Justice Network - Norge og en rekke andre høringsinstanser er sterkt uenige.

(Finansminister Jan Tore Sanner. Bilde: Marte Garmann)

I forbindelse med innføringen av EUs femte hvitvaskingsdirektiv, foreslår Finanstilsynet flere gode endringer i forskriften, blant annet på kryptovaluta. Tilsynet foreslår at de som tilbyr vekslingstjenester mellom ulike typer kryptovaluta, også skal omfattes av hvitvaskingsloven. Nå er det bare vesklingstjenester som veskler fra kryptovaluta til offisiell valuta som er omfattet. Dette foreslås innført før fristen som er angitt i EU-direktivet.

Dette er et eksempel på en proaktiv tilnærming i kampen mot økonomiske kriminalitet. Dessverre går Finanstilsynet motsatt vei når det kommer til advokaters plikter til å rapportere.

For å klare å bekjempe økonomisk kriminalitet, må myndighetene vite hvem som eier penger som passerer gjennom norske banker og andre finansforetak som tilrettelegger for pengeoverføringer. Derfor må de som tilbyr slike tjenester vite identiteten til midlenes såkalte «reelle rettighetshavere», og rapportere til myndighetene. Men Finanstilsynet foreslår nå et unntak for advokaters klientkonti.

En klientkonto er en bankkonto som for eksempel en advokat eller fondsforvalter oppretter når de skal oppbevare penger for klienten en periode. Advokaten eller forvalteren står da som formell eier. Etter dagens regler skal banken vite den egentlige eieren bak kontoen. Reglene kom på plass fordi klientkonti er særlig godt egnet til kvitvasking og økonomisk kriminalitet. Både Justis- og Beredeskapsdepartementet og Financial Action Task force har pekt på dette.

Banker må kjenne sin kunde. Dette er en av de viktigste pilarene i arbeidet mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Et smutthull for advokaters klientkonti vil undergrave dette arbeidet. Norges kommende Register for Reelle Rettighetshavere er svært viktig steg i retning av mer åpenhet. Slik åpenhetstiltak vil ikke være effektive om det blir innført unntak for et så høyrisiko-område som klientkonto.

Vi synes det er underlig at Finanstilsynet ikke forklarer hvilke problemer med dagens system som skulle tilsi at et så vesentlig unntak nå er nødvendig.

Vi støtter vurderingene gjort i Norsk Øko-Forum, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening sine høringssvar, og ber Finansdepartementet ikke innføre unntak for advokater.

Lenke til høringen

Høring – endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv. (regjeringen.no)

Høringssvar Hvitvaskingshøringen

Fra TJN Norge