Positive skritt mot land-for-land i EU, men fortsatt langt igjen

Nye EU-tiltak for åpenhet vil motvirke korrupsjon i utvinnings- og skogindustrien, men vil ikke bidra til å stoppe skatteunndragelse fra selskaper.

EU-kommisjonen la tirsdag ettermiddag fram forslag til endringer i EUs Accounting og Transparency Directives. Endringene vil være positive skritt i kampen mot korrupsjon i utvinnings- og skogindustrien. Dette er sektorer hvor rikdommer i naturressurser alt for ofte har ført til korrupsjon, vold og konflikt, heller enn utvikling og velstand. Med EUs nye regelverk må selskaper i disse sektorene nå publisere alle typer overføringer, skatter og betalinger til myndigheter. Dette vil føre til større åpenhet i overføringer mellom selskaper og myndigheter, og dermed være et verktøy mot korrupsjon. Rapporteringen vil måtte skje på såkalt land-for-land og prosjekt-for-prosjekt basis, en rapportering sivilsamfunnorganisasjoner som Tax Justice Network og andre har etterlyst lenge. EUs forslag er imidlertid et stykke unna den rapporteringsstandarden vi har etterlyst. Det største problemet er at forslaget ikke adresserer selskapers skatteunndragelse. I følge studier utført av Christian Aid i Storbritannia taper utviklingsland 160 milliarder dollar i året i tapte skatteinntekter som følge av selskapers skatteunndragelse (Lenke til rapporten).

Mangler tiltak mot selskapers skatteunndragelse
Tax Justice Network er en av organisasjonene som i lengre tid har arbeidet for såkalt full land-for-land rapportering, og det er etter betydelig press fra sivilsamfunnsorganisasjoner EUs lovforslag nå kommer. EU-forslaget inneholder imidlertid bare visse elementer fra rapporteringen vi ønsker oss fra multinasjonale selskaper. Det er et positivt og viktig skritt at selskaper i utvinningsindustrien må rapportere på deres betalinger til mynidgheter på land-for-land og prosjekt-for-prosjekt basis. Men dersom denne informasjonen skal kunne brukes til å avsløre selskapers skatteunndragelse trengs det informasjon på blant annet omsetning, profitt, kostnader og antall ansatte. Dette vil gjøre det mulig å sammenlikne skattenivå mellom land, og dermed avdekke selskapsstrukturer som kun eksisterer for å unndra skatt, ikke reell økonomisk aktivitet. I tillegg vil man med det forslaget som nå er lagt fram ikke få noe informasjon om de delene av selskaper som holder til i f.eks skatteparadiser hvor de ikke betaler skatt, fordi de her ikke har noen overføringer til myndigheter å rapportere. Vi etterlyser at selskapene må rapportere informasjon om alle land hvor de driver virksomhet, og også under hvilke navn datterselskaper i ulike navn er registrert under. I tillegg mener vi at det er behov for åpenheten en slik land-for-land rapportering vil medføre i alle sektorer, ikke bare blant selskaper i utvinnings- og skogindustrien.

Norge kan innføre land-for-land rapportering
I Norge vil man nå gå i gang med en høringsrunde som tar utgangspunkt i lovforslaget som har blitt presentert av EU-kommisjonen. Utfallet av denne prosessen kan bli at man innfører EUs lovverk i Norge, eller at man velger en egen løsning. Debatten rundt land-for-land rapportering har i forkant av denne høringsrunden i stor grad omhandlet problemene ved selskapers skatteunndragelse, et problem norske myndigheter i gjentatte fora har pekt på viktigheten av. I motsetning til i EU, hvor det nye lovforslaget har møtt betydelig motstand fra utvinningsindustrien, har i tillegg norske Statoil uttalt seg positive til land-for-land rapportering. Norge har dermed en unik mulighet til å innføre full land-for-land rapportering. Dette vil være et tiltak som vil skape økt åpenhet og være et viktig verktøy i kampen mot skatteunndragelse som årlig frarøver både rike og fattige land for milliarder i tapte skatteinntekter.


Peter Ringstad, koordinator, Tax Justice Network Norge