Rapport: Åpent eierskap

Forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere


Et nytt register over egentlige eiere i Norge vil styrke demokratiet og forebygge samfunnsundergravende virksomhet. Vår ambisjon er at det norske registeret skal bli verdens beste og være til inspirasjon for myndigheter i andre land.
Vi presenterer i rapporten tre overordnede prinsipper som må ligge til grunn for det nye eierregisteret for å oppfylle Stortingets vedtak fra 5. juni 2015.

Disse er:
1. Alle eiere skal registreres
2. Eiere må registreres entydig
3. Registeret må være åpent og tilgjengelig for enhver
Det er knyttet flere konkrete anbefalinger til hvert av prinsippene. Dette inkluderer anbefalinger om hvem som skal utvikle, drifte og ha tilsyn med registeret. Vi gir også anbefalinger knyttet til hva som kan gjøres nasjonalt for å oppnå mer åpenhet i forvalterkontoordingen. Vi drøfter personvernaspektet som en egen del i rapporten.
Sentralt i arbeidet med egentlig eierskap er å ha en tilstrekkelig definisjon på hvem den egentlige eieren er. I rapporten har vi oversatt aktuelle engelske definisjoner av «beneficial ownership» som bør gi retning for utarbeidelsen av en norsk definisjon.
Som en del av rapporten ønsker vi å gi et innblikk i sannsynlige brukere av det nye registeret. Det viktigste suksesskriteriet er nettopp om det har verdi for den som ønsker å søke opp informasjon. Brukeropplevelsen bør derfor være en viktig rettesnor i utviklingen av registeret.
«..det er spesielt viktig for Norge å arbeide for større internasjonal åpenhet om slike registre, siden vår tradisjon for åpenhet om slike spørsmål er større enn i de fleste andre land. Komiteen vil peke på at størst mulig åpenhet i disse spørsmål vil bidra til å beskytte det økonomiske systemet som man har bygget opp i Norge.» (fra Stortingsvedtaket 5 .juni)
Tax Justice Norge, Finans Norge og IKT-Norge står samlet om prinsippet om mer åpenhet og bedre innsyn, og er enige i de fleste anbefalingene i rapporten. Der vi har ulikt ståsted blir dette belyst i rapporten.
Rapporten er utarbeidet med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.

Den 21. oktober 2015 overleverte vi i samarbeid med Finans Norge og IKT-Norge rapporten "Åpent eierskap - forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere" til Finansdepartementet.
Les mer


Original rapport på norsk

English version