Regjeringen innfører nytt offentlig eierregister

Dette er et stort steg frem for bedre innsyn i selskapers eierforhold.
Dette er svært gledelige nyheter, og et direkte resultat av den store debatten som har vært omkring Regjeringens opprinnelige forslag om å taushetsbelegge Aksjonærregisteret. Nyheten om at det vil komme på plass et helt nytt register ble gjort kjent gjennom revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem den 14. mai.
Tax Justice Network - Norge har ment at Norge må få på plass et offentlig register over egentlige eiere, og at flere prinsipper må ligge til grunn for et slikt register. Flere av disse prinsippene er fulgt opp av Regjeringen:
- Offentlig tilgjengelig
Regjeringen understreker betydningen av pressen og frivillige organisasjoner:
"Pressa og frivillige organisasjonar bidreg med sine undersøkingar til viktige debattar om eigarskap og økonomiske forhold. Skattestyresmaktene har òg fordel av det arbeidet pressa gjer, til dømes når ny kunnskap om skatteunndraging blir kjend. Regjeringa vil derfor setje i verk tiltak for å sikre betre offentlegheit om aksjeeigarskap, både samanlikna med det aksjeeigarbøkene i dag gir eller det aksjonærregisteret til Skattedirektoratet vil kunne gi."
- Digitalt
Vil gjøre det mulig å gjøre søk og trekke ut og filtrere data. Dette er helt essensielt for å kunne forske på dataene.
- Oppdateres jevnlig
Aksjonærregisteret oppdateres bare årlig og gir dermed bare "øyeblikksbilder". Det nye registeret vil derimot oppdateres jevnlig.
Dette er Regjeringens begrunnelse for hvorfor vi trenger et nytt register: "Dersom skattestyremaktene skal gi innsyn i aksjonærregisteret, vil det måtte gjerast tekniske endringar og ei slik teneste vil vere til fortrengsel for andre oppgåver for skattestyresmaktene. Regjeringa vil derfor i staden syte for ei offentleg tilgjengelig, digital løysing for innsyn i dei jamleg oppdaterte aksjeeigarbøkene til selskapa."
Den konkrete utformingen skal utredes nærmere av Nærings- og fiskeridepartementet, i samråd med Finansdepartementet. Vi kommer nå til å jobbe for at registeret også skal omfatte egentlig eierskap, altså de fysiske personene som står bak selskapene. Dette har vi gjort grundig rede for i rapporten "Skjulte eiere" fra mars i år. Det nye registeret er et godt utgangspunkt for dette.
Les mer
Skjulte eiere skal frem i lyset (Aftenposten 15. mai 2014)
Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett (Se pkt. 8.5 side 60)
Mer om debatten rundt Aksjonærregisteret
Skjulte eiere frem i lyset (Innlegg i Aftenposten 9. april 2014)
Rapporten "Skjulte eiere - konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet" (Tax Justice Network - Norge)
Høringsuttalelsene i forbindelse med debatten rundt stenging av Aksjonærregisteret
Av Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder