Skatteparadiset Norge

Det er på tide å avvikle - ikke utvide - rederiskatteordningen.


Dette innlegget ble først publisert i Klassekampen 27.12.2021

Som den første virkelig internasjonalt mobile og langt på vei globaliserte næringen i Norge, kunne norske rederier tidlig benytte seg av den internasjonale skattekonkurransen, og flagge ut til skatteparadiser. For å friste selskapene til å komme hjem etablerte Norge rederiskatteordningen i 1996, som gjør sektoren helt fritatt for selskapsskatt, og kun underlagt en mindre tonnasjeskatt.

Utvidelse på høring

Finansdepartementet har nå sendt ut forslag til endringer i rederiskatteordningen på høring. Her foreslås det å utvide den svært fordelaktige ordningen. I dag er selskapene under ordningen avskjermet fra å drive med annen type virksomhet og ha andre eiendeler, men dette foreslår Finansdepartementet å åpne opp for. Vi vil oppfordre til å heller ta steg i mot å avlive ordningen som gjør Norge til et skatteparadis.

I Norge har vi høy tillit til staten, og bred oppslutning rundt skattesystemet. Fra et norsk perspektiv kan det være vanskelig å forstå hvorfor det er så krevende å avvikle skatteparadis, som gjør at mange selskaper i dag langt på vei kan unngå skatt.

Den norske rederiskatteordningen gir imidlertid et godt bilde på hvorfor dette er så vanskelig, da den gjør Norge til et skatteparadis for skipsfartsnæringen. Dette til tross for at norske politikere er uttalt sterkt kritiske til skatteparadis.

Anbefalte avvikling

Rederiskatteutvalget (NOU 2006:4) anbefalte å avvikle skattefavoriseringen av sjøfartsvirksomhet i Norge. Dette begrunnet de blant annet med at skattefavoriseringen var økonomisk skadelig for Norge ved at den førte til en overinvestering i en sektor som var mindre lønnsom enn andre sektorer i Norge.

Det er bred politisk støtte blant norske politikere for tiltak mot skatteparadisenes skadevirkninger på verdensøkonomien. Dersom politikerne står for dette, må det også gjelde i tilfeller hvor det kan gå på bekostning av de økonomiske interesser hos næringslivsaktører i Norge.

I ethvert skatteparadis finnes det sterke økonomiske interesser for å motstille seg at gunstige skatteregler avvikles. Alle skatteparadis vil også kunne peke på at det finnes andre skatteparadiser hvor selskapene vil registrere seg, dersom deres gunstige skatteregler avvikles. Dette er kjernen i den internasjonale skattekonkurransen, som er et kappløp mot bunnen. Det er imidlertid ikke i seg selv et holdbart argument for at skatteparadisenes skadelige virksomhet bør opprettholdes.

Veien videre

Vi vil derfor oppfordre Stortinget til å be regjeringen utrede hvordan Rederiskatteordningen kan endres for å likebehandle sektorer i norsk økonomi, og avvikle særfritaket for rederinæringen. Ordningen bør endres for å være prinsipielt på linje med Norges øvrige politikk på skatteparadis og internasjonal skattekonkurranse.

Foto: Guillaume Bolduc guibolduc