Stor støtte for åpenhet om eiere

Hvitvaskingsutvalgets forslag til nytt eierregister er «ikke i nærheten av å kvittere ut Stortingets enstemmige vedtak». Les flere uttalelser fra høringen i vår «best of»-oversikt.

Nesten to år er gått siden Stortinget vedtok opprettelsen av et offentlig eierskapsregister for selskaper for å få skjulte eiere frem i lyset. Hvitvaskingsutvalget ble nedsatt av regjeringen for blant annet å utrede hvordan et slikt register kan se ut. Men utvalget har foreslått et lukket register. Børsregistrete selskaper skal heller ikke med i registeret.

Dette har heldigvis ikke gått upåaktet hen og vi bringer dere våre utvalgte «best of» fra de mange gode høringsuttalelsene er sendt inn:

Norsk presseforbund, Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening

- Det er generelt slik i norsk offentlighet at det er begrensninger i innsyn som må begrunnes, ikke innsynet i seg selv. Utvalget har her gått baklengs inn i problemstillingen og kommet ut med baksiden frem. Vi mener departementet må rett opp dette, og gjøre rettighetshaverregisteret til gjenstand for allment innsyn.

Brønnøysundregistrene

- Brønnøysundregistrene mener at med unntak av personlig identifikator bør opplysningene i registeret over reelle rettighetshavere være tilgjengelig for alle.

- Utvalget tar sikte på regler som ikke går lengre enn det direktivet [i EU] krever. Vi mener imidlertid at er det riktig å gå lengre enn direktivets krav i dette tilfellet. Direktivet åpner for dette siden den definerer minimumskrav i medlemslandenes nasjonale løsninger.

Revisorforeningen

- Vi bør ikke ha tre eierskapsregistre med betydelig grad av overlapp. Det må i alle tilfeller legges stor vekt på å unngå doble rapporteringsbyrder. Behovet for oppdaterte opplysninger vil være ganske likt. Revisorforeningen mener også at hensynet til åpenhet er like gyldig for opplysninger om reelle rettighetshavere som for opplysninger om direkte aksjeeiere. Vi mener at opplysningene i et offentlig register over eiere og reelle rettighetshavere i selskaper og andre innretninger bør være offentlig tilgjengelige.

Skattedirektoratet

- Det fremgår ikke hvilke vurderinger utvalget har gjort mellom FATFs anbefaling og hvorvidt implementeringen av 4AMLD er tilstrekkelig. Forholdet Norge fikk kritikk for gjelder utenlandske aksjonærers forvalterregistrerte aksjer i norske selskaper. Etter vår erfaring er dette nettopp aktuelt i norske selskap opptatt til handel på regulert marked eller markedsplass, og i mindre grad i øvrige norske selskap.

Norsk Øko-Forum

- Børsregistrerte selskaper må omfattes av registreringsplikten Dette er en klar svakhet ved forslaget. Ikke alle selskapene på Oslo Børs har offentlige registre over reelle eiere, noe de heller ikke er pålagt å ha. I de listene som har blitt publisert fremgår heller ikke endelig eier, men f eks skatteparadisselskap eller forvalterkoni gjennom utenlandsk bank. Vi viser til at Stortinget har bedt om at forvalterkonto-ordningen bør likestilles med norske aksjonærer

LO

- Også komiteene i EU-parlamentet som leder arbeidet med Hvitvaskingsdirektivet, stemte den 28. februar 2017 for full offentlig tilgang til registre over reelle eiere. LO støtter dette standpunktet. LO mener eierregisteret har allmenn interesse og må være åpent for allmennheten.

- LO mener det ikke er noen grunn til å unnta børsnoterte selskaper i registret. Eiere av børsnoterte selskaper bør også omfattes av eierregisteret.

Redd Barna

- Med en innsynsbegrensning vil allmenheten, herunder journalister og det sivile samfunn, ha svært liten reell mulighet til å dra nytte av opplysningene. For aktører i et utviklingsland vil det være så å si umulig.

Changemaker

- Changemaker ser ingen grunn til at man skal lukke registeret, ettersom opplysninger om eierskap ikke regnes som sensitive personopplysninger og et åpent register vil bidra til at offentligheten kan etterprøve informasjonen som blir gitt.

Unio

- Unio mener det er i allmennhetens interesse å få kjennskap til hvem som er egentlige eiere i norsk næringsliv. Dette er særlig relevant mtp eierinteressenter i selskap som utfører velferdstjenester på oppdrag fra det offentlige.

Vi lar Transparency International Norge få siste, og litt lengre ord, da vi mener dette oppsummerer prosessen med eierskapsregisteret godt:

Transparency International Norge

- Det har snart gått to år siden Stortinget ba «… regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.» Den 22.12 2015 sendte Nærings – og fiskeridepartementet sammen med Finansdepartementet et forslag på høring «med flere mulige alternativer for å etablere en offentlig løsning med informasjon om eierskap i aksjeselskaper». I følge NFDs nettside er forslaget under behandling.

- Regjeringen har i mellomtiden brukt Hvitvaskingsutvalgets arbeid som forklaring på manglende fremgang i arbeidet. Det er derfor overraskende at utvalgets forslag ikke er i nærheten av å kvittere ut Stortingets enstemmige vedtak. Utvalget argumenterer for den valgte modellen i utredningens kap 12.5, og hovedargumentet er at et register over reelle rettighetshavere (Stortingets vedtak) har et videre anvendelsesområde enn hvitvaskingsloven. TI Norge har vanskelig for å tro at regjeringen ikke har vært orientert om denne problematikken, og vi ber derfor regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet snarest å gjenoppta arbeidet med etablering av et offentlig eierskapsregister.

Les mer

Tax Justice Network – Norges høringsuttalelse

Alle høringsuttalelser (Stortinget.no)