Nytt interaktivt nettsted over bilaterale skatteavtaler

Tax Treaties Explorer gjør det mulig å analysere om skatteavtaler er til hjelp eller skade for utviklingsland

Bilaterale skatteavtaler, også kalt double tax agreements, inngås mellom to land for å avklare hvem av dem som har rett til å skattlegge en person eller et selskap. Opprinnelig var hensikten å unngå dobbeltbeskatning eller overlappende beskatning av overskudd. I dag blir avtalene i større grad sett på som et verktøy stater kan bruke for å tiltrekke seg investeringer fra multinasjonale selskap på.

Media, sivilsamfunn og forskere har lengte stilt spørsmål ved om bilaterale skatteavtaler er skadelige for utviklingsland, fordi de begrenser deres mulighet til å beskatte multinasjonale selskaper. De siste ti årene har flere land reforhandlet eller avsluttet avtaler. Også norske skatteavtaler har blitt satt under lupen.

Et omfattende datasett

Forskere har tidligere måttet ta utgangspunkt i avtalenes enkeltbestemmelser, som kildeskatt, i sine analyser av bilaterale skatteavtaler. Nå har ICTD – International Centre for Tax and Development, lansert en interaktiv hjemmeside som koder over 2500 bilaterale skatteavtaler på 28 forskjellige punkter. Dette muliggjør en mer helhetlig tilnærming for forskning på internasjonal skattepolitikk. Datasettet dekker 118 land. Dette inkluderer land som er, eller nylig var, lav- eller lavere mellominntektsland, alle land i Afrika og G24-land – og deres avtaler med resten av verden.

www.treaties.tax kan man sammenligne skatteavtaler ved bruk av flere indekser. For eksempel scores hver avtale fra 0 til 1 for å synliggjøre i hvilken grad utviklingsland har gitt fra seg rettigheter til skattlegging (source index). Indeksene kan være nyttig verktøy for forskere som vil utforske trender over tid, eller for journalister og sivilsamfunn.

Skatteavtaler er populære hos diktatorer som forventer å regjere lenge

Politisk rådgiver i Tax Justice Network – Norge, Julie Kristine Wood, har brukt datasettet i sin masteroppgave om autokrater og bilaterale skatteavtaler. Hun har kombinert dataene med andre kilder for å undersøke hvilke ikke-demokratiske utviklingsland som signerer bilaterale skatteavtaler med rikere land, og hva som påvirker innholdet av avtalene som signeres.

Hun finner at diktatorer som forventer å regjere lenge oftere signerer skatteavtaler. Tendensen forsterkes dess større økonomisk forskjell det er mellom de to landene. Funnene kan også tolkes som at rike land oftere signerer skatteavtaler med mer stabile ikke-demokratier.

Resultatene gir ikke et tydelig bilde på hvordan forventet tid ved makten/stabilitet påvirker om innholdet er til fordel for utviklingsland eller ikke. Det kan derimot se ut til at diktatorer med kortere tidshorisont signerer skatteavtaler med høyere terskel for hva som kvalifiserer som fast driftssted, og at det dermed blir vanskeligere for utviklingslandet å skattlegge det multinasjonale selskapet der.


Foto: Screenshot fra www.treaties.tax