Utvalg vil styrke Oljefondets skatteetikk

Foreslår at selskapers skatteunndragelser skal gi grunnlag til uttrekk

Når utvalgsleder Ola Mestad denne uken overleverte sin utredning til finansminister Jan Tore Sanner, var det gått hele 14 år siden siste helhetlige gjennomgang av etikken i Oljefondet. I utredningen «Verdier og ansvar – det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland» foreslås det endringer i retningslinjene for observasjon og utelukkelse, og i Norges Banks mandat for ansvarlig forvaltning.

Bakgrunnen for Etikkutvalgets arbeid på skatt

Mestad, da han var leder for Etikkrådet, og jussprofessor Hans Petter Graver, en av arkitektene bak Oljefondets Etikkarbeid, har tidligere uttalt at de eksisterende retningslinjene skal kunne brukes for å utelukke skatte-uetiske selskap. I henhold til kriterienes § 3f) - andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Likevel har Etikkrådet aldri anbefalt Norges Bank å utelate selskaper av skatteetiske hensyn. Dette til tross for avsløringer om både skatteunndragelser og skatteetiske normbrudd i flere av selskapene i Oljefondets portefølje.

Antagelig er dagens retningslinjer ikke tydelige nok til å brukes på skatteområdet, og vi anbefalte derfor utvalget å inkludere et helt nytt punkt som uttrekkskriterium: «alvorlig økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette».

Etikkutvalgets forslag

Det er svært gledelig at Etikkutvalget nå foreslår å utvide de etiske retningslinjene for å sørge for at hvitvasking, skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet omfattes. Utvalget inkluderer dette i begrepet «grov økonomisk kriminalitet», som legges til det eksisterende punkt e) om grov korrupsjon.

Utvalget skriver:

Utvalget vil framheve at bruken av forventingsdokumenter er viktig på dette området, men at utelukkelse av selskaper også bør kunne være et virkemiddel. Selv om det kan være utfordringer med å vurdere risikoen for at selskaper er ansvarlig for grov økonomisk kriminalitet, mener utvalget at det er inkonsistent om bare grov korrupsjon kan danne grunnlag for utelukkelse fra fondet på det økonomiske området. Utvalget foreslår derfor at kriteriet «grov korrupsjon» erstattes med «grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet.» Utvalget viser samtidig til at observasjon eller eierskapsutøvelse ofte vil være aktuelle virkemidler i slike saker, både i lys av dynamikken rundt saksforhold og tiltak fra selskapenes side, og de finansielle konsekvensene handlingene kan ha for virksomheten. (fra utredningens side 199)

Hva må gjøres for at forslaget skal få effekt?

Oljefondets Etikkråd har åpenbart følt at de ikke har tilstrekkelig grunnlag for å anbefale uttrekk av selskaper på skatt. Etikkutvalget klargjøring bør gjøre jobben lettere, og føre til faktiske uttrekk.

Slike enkeltuttrekk er i seg selv viktig. Men kanskje viktigst er effekten et slikt «ris bak speilet» vil ha på hele virkemiddelapparatet for ansvarlig forvaltning i Norges Bank Investment Management (NBIM). NBIM kommuniserer i dag sine forventninger om skatt og åpenhet til selskaper de investerer i, på bakgrunn av et forholdsvis nytt forventningsdokument. Dersom de foreslåtte endringene vedtas må to ting gjøres for at de skal ha noen reell effekt på skatteetikk:

- For det første bør NBIMs forventningsdokument på skatt og åpenhet oppdateres. Dokumentet må tydelig kommunisere at med de nye etiske retningslinjene er skatteunndragelse et utrekkskriterie.

- For det andre bør det nye «skattekriteriet» medføre endringer i rutinene for den ansvarlig forvaltningen hos NBIM: Dersom NBIM ser at selskaper som har begått grove skatteetiske brudd, ikke forbedrer seg, bør NBIM automatisk gå til Etikkrådet for å få en vurdering med tanke på uttrekk.

Prosessen videre

Utredning skal sendes på offentlig høring før sommeren, og resultatet legges frem i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond rundt april 2021.

Bilde: Ola Mestad. Foto UiO.