Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

Kildeskatt, internasjonal skattereform, skjulte formuer og oljefondets skattearbeid. Dette mener Tax Justice Network - Norge.

Kildeskatt på renter og royalty - et forslag med store mangler
Regjeringens forslag om innføring av kildeskatt på renter og royalty er et viktig steg på veien i utvikling av robuste regler mot overskuddsflytting. Det imidlertid svært uheldig at forslaget er begrenset til betalinger til nærstående. Det er i praksis svært vanskelig å kontrollere hvem som er innenfor og utenfor et slikt nærstående-begrep, og det inviterer til omgåelse. Det er også uheldig at forslaget begrenses til å gjelde rentebetalinger til lavskatteland. Rentebetalinger skjer i betydelig grad til EU-land som Luxembourg og Irland. Avgrensingen undergraver dermed formålet bak reglene.

Internasjonal skattereform - behov for ny retning
Den 12. oktober annonserte OECD at de nok en gang ikke har klart å bli enige om en digitalskatt. Dette til tross for at bruken av tjenestene til digitale multinasjonale selskap som Google, Amazon mfl. har akselerert under pandemien, og dermed også deres skattefrie inntekter. Regjeringen må nå utrede norske alternativer for å skattlegge slike selskaper. Regjeringen må også intensivere skattearbeidet i regi av FN, der utviklingsland har reell medvirkning i å utforme skatteregler som gjelder dem.

Skjulte formuer gir enda større ulikhet
Nylig publiserte SSB en studie som viser forskjellene er større enn tidligere antatt. Alstadsæther, Johannesen og Zucman (2018) har i sin forskning vist hvordan de rikeste skandinaver har gjemt svært store deler av sin formue i skatteparadis. Skjulte formuer gjør at ulikheten i realiteten er enda høyere enn i offisielle statistikker. For å hindre et regressivt skattesystem er det derfor viktig at regjeringen iverksetter skatteløsninger som i større grad fanger opp samfunnets mest formuende.

Oljefondet - ambisjoner mot skatteparadis må følges opp
I kjølvannet av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder for Oljefondet, var det tverrpolitisk enighet på Stortinget om behovet for økt innsats mot skatteparadis. Denne politiske ambisjonen bør følges opp med økt støtte til kritisk og uavhengig forskning, journalistikk og sivilsamfunn som arbeider innen skatt, finans og som setter søkelyset på oljefondet og fondets investeringer.

Dette er en omskrevet versjon av Tax Justice Network – Norge sitt skriftlige høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021.


Foto: LNU - Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner