Tax Justice Network Norway

English

Masteroppgaver

Masteroppgaver | Bidra med ny kunnskap for mer åpenhet i skjulte pengestrømmer
Bidra med ny kunnskap for mer åpenhet i skjulte pengestrømmer

Les kortformer av våre anbefalte masteroppgaver, og finn ut hvordan du kan få veiledning til din oppgave.

 
Dato

Skatteplanlegging i norske selskap eid av utenlandske private equity-fond

I hvilken grad reduserer norske selskap eid av utenlandske private equity-fond sin skattebelastning ved skatteplanlegging? En analyse av En analyse av det private equity-eide konsernet Scandza. Lise Aspen Fosså og Helene Skjelstad, NHH, 2017

Last ned

Skattemoral i en global kontekst

Hvilke faktorer bidrar til høy vilje til å betale skatt? Oppgaven tar for seg dette spørsmålet gjennom en flernivåanalyse med data fra tidsrommet 1994-2014. Per Arne Normann, UiB, 2016

Last ned

Sveitsisk høyesteretts avgjørelse i den såkalte Swiss Swap Case

Oppgaven analyser problemstillinger knyttet til forståelsen av beneficial ownership i OECDs mønsteravtale artikkel 10 (2) om aksjeutbytte. Hilde Gamkinn, UiO, 2016

Last ned

A World of Secrecy - International political factors and secrecy jurisdictions

Oppgaven undersøker internasjonale politiske forhold som forklaringsfaktorer for hvilke land som blir skatteparadiser, og for grad av finansielt hemmelighold blant disse. Jarle Aarbakke Tollaksen, UiO, 2016

Last ned

Skatteplanlegging i multinasjonale selskap

I hvilken grad forekommer det skatteplanlegging hos multinasjonale selskap i Norge? En analyse av den norske virksomheten til Mondelez og Mondelez International Incorporated. Sindre Grøtheim og Mathias Richardsen, HiM, 2016.

Last ned

Utenlandsk formue skjult i eiendomsmarkedet

Analyse av eiendomsmarkedene i Storbritannia og USA viser at utenlandske personer skjuler formue ved å investere i eiendom gjennom et skallselskap og kompliserte selskapsstrukturer. I Storbritannia ble eiendom til 228 milliarder GBP kjøpt av utenlandske skallselskaper i perioden 1999 og 2014. Trenden med eiendomsinvesteringer gjennom skallselskaper sterk og økende også i USA. Olav Salte Wiig, NHH, 2015

Last ned

Land-for-land rapportering i Norge

Sammenliknende casestudier av land-for-land rapportene til Norsk Hydro, DNO og Statoil. Inger Johanne Weum og Helene Mohagen, NHH, 2015.

Last ned

Hvordan beskatte elektronisk handel over landegrenser?

Beskatning er ofte basert på fysisk tilstedeværelse, men med Internetthandel kan man selge en vare til en kunde i et land uten fysisk tilstedeværelse i kjøperens land. Selv om e-handel ikke er et nytt fenomen, har ingen land eller internasjonale organisasjoner funnet noen tilfredsstillende løsning på utfordringene ved å kreve skatt eller etablere skattejurisdiksjon ved slik handel. Kaja Heir Senstad, Univ. of Dundee, 2015.

Last ned

Hvordan diskuteres EUs skattepolitikk i Irland og Storbritannia?

Det nye foreslåtte EU-direktivet for skattlegging av selskaper, CCCTB, debatteres mer i irske enn i britiske aviser. Tendensen kan forklares med ulik grad av "euroskeptisisme" i landene. Thomas Sørlie Hansen, NTNU, 2015

Last ned

Skatteplanlegging i den norske borebransjen

Norske filialer har merkbart lavere avkastning (2,4 %) enn det globale snittet (8,1 %), noe som kan tyde på overskuddsflytting. Tobias Pran Schmidt og Magnus Solvik, NHH, 2015.

Last ned

Tax planning in multinational companies - A case of Microsoft

Hvordan Microsoft har strukturert selskapet for å betale minst mulig skatt i Norge. Susana Anggraeni, NHH, 2015.

Last ned

Overskuddsflytting ved internprismanipulasjon i Norge

Hvordan internprising og gjeldsskifting brukes for å flytte overskudd ut av Norge. Kjetil Sivertsen og Ola Sjøtrø, NHH, 2015

Last ned

Recent developments of hidden wealth and its allocation

Stadig mer uregistrert aktiva gjemmes internt i OECD, i skatteparadisene Sveits, Irland og Luxembourg. Håkon Rysst Heilmann, UiO, 2015

Last ned

Penger i paradis: Gravende journalisters vei inn i skatteparadiser

Refleksjoner fra tre gravejournalister rundt Brønnøysundregistrenes forslag til nytt elektronisk aksjonærregister. (Bacheloroppgave) Cecilie V. Jensen, NLA mediehøgskolen, 2015

Last ned

Gjeldsskifting i norske selskap - Statoil Fuel&Retail som case

Hvordan internasjonale konsern kan oppnå vesentlige skattebesparelser ved gjeldsskifting. En nærstudie av bensinstasjonskjeden Statoil Fuel & Retail. Håkon Frede Foss, NHH, 2014

Last ned

Skatt og barns rettigheter

Hvordan påvirker nasjonal og internasjonal skattepolitikk og selskapers skatteplanlegging barns rettigheter? Med utgangspunkt i i FNs barnekonvensjon og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Maren Hemsett, SOAS, 2014

Last ned

Skatteplanlegging - En analyse av IKEA

IKEA trekk som samsvarer med aggressiv skatteplanlegger. Det norske IKEA-konsernets interne gjeld er 40 ganger så stor som egenkapitalen. Heidi V. Høgalmen og Monica Olsen, NHH, 2013

Last ned

Hvem bestemmer internasjonale skatteregler?

OECD sin modellskatteavtale forutsettes å være den ledende modellen for forhandlinger av skatteavtaler mellom land, men i praksis blir FN sin modell for skatteavtaler fulgt i forhandlinger mellom OECD-land og utviklingsland. Guro Klausen, UiO, 2014

Last ned

Infoutveksling i skattesaker over landegrensene

Som juridisk instrument er OECD sin mønsteravtale TIEA progressiv på noen områder. På den andre siden er terskelen for hva som utløser utvekslingsplikten høy. Utviklingen går i en klar retning i form av automatisk utveksling. Ida M. Lynne, UiO, 2014

Last ned

EUs innflytelse på skattepolitikk - Kypros som case

Kan EU kan øve innflytelse over medlemslands skattepolitikk, selv om EU mangler formell makt til dette? Mellom 2002-2013 gjennomgikk Kypros to større forhandlinger med EU. Ved begge anledningene førte til endringer i skattepolitikk som følge av press fra EU. Peter Ringstad, UiO, 2014

Last ned

KBOer - Et effektivt skatteplanleggingsverktøy?

Kostnadbidragsordninger (KBOer) lar selskaper dele kostnader og risikoer ved utvikling, produksjon eller anskaffelse. Ved å over- og underestimere verdien kan KBOer brukes for å flytte profitt fra høyskatteland til lavskatteland. Nåværende lovgivning er ikke uttømmende og kontroll er kostbart og tidkrevende. Det er sannsynlig at strukturen vil bli enda vanligere fremover. Kristin Orset, NHH, 2014

Last ned

Valg av revisor og effekt på klientselskapets skatt

Klienter av «de fire store» revisjonsselskapene har gjennomgående en lavere skattebelastning enn klienter av mindre revisjonsselskaper. Data fra norske selskaper viser at sannsynligheten for å velge en av de fire store som revisor øker med størrelsen på klientselskapet. Ingrid Breivik, NHH, 2013

Last ned

LLR rapportering og forholdet til CSR og finansiell info

Land-for-land-rapportering omhandler i stor grad finansiell informasjon, men bryter med enkelte finansielle regnskapsprinsipper, som ikke krav til revisjon. LLR karakteriseres derfor som CSR i et teoretisk perspektiv, mens LLR karakteriseres som en hybrid mellom CSR- og regnskapsinformasjon av intervjuobjektene. Vivi-Marie Erdal, NHH, 2014

Last ned

Her legger vi fortløpende ut kortformer på masteroppgaver om skatt og skjulte penger som vi anbefaler. Oppgavene har bidratt med viktig ny kunnskap og/ eller belyst problemstillingene på en god måte, blant annet gjennom forsideoppslag i Dagens Næringsliv (Frede Foss, Høgalmen og Olsen). Vi inviterer jevnlig studenter til å holde innledninger fra sine oppgaver på våre konferanser, og flere er blitt intervjuet i vår podcast-serie "TaxCast"
 

Tips til oppgaver og veiledning

  • Ønsker du veiledning til din oppgave fra TJN, ta kontakt på ingrid(at)taxjustice.no
  • Du finner en rekke tips til tematikker og forskningsspørsmål på vår Emnebank.
     

Stipender

  • Vi har fra tid til annen stipender som lyses ut til studenter, blant annet for å dekke reiser og konferansedeltakelse, og vi har også gitt stipender til studenter som skriver artikler. Følg med på vårt nyhetsbrev for å få informasjon om fremtidige utlysninger.
  • Skatteetaten har gode ordninger for studenter til å søke tilgang til data til oppgaver, samt stipender. Se mer informasjon her
     
Last ned 3-siders kortform av masteroppgavene til høyre. 
Se også oversikt over flere ferdigstilte masteroppgaver på skatt på Skatteetatens sider
 
 

 

Bilde: "Stipula fountain pen" by Power_of_Words_by_Antonio_Litterio.jpg: Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons