Det norske eier-registeret kan bli verdens beste

En samlet Finanskomité gikk den 28. mai inn for full åpenhet om eierskap i norske selskap. Den 5. juni stemte et enstemmig Storting for forslaget.

Oppdatert 5. juni

Åpenhet om utenlandske eiere og reell tilgang for allmennheten, har vært sentrale krav for Tax Justice Network – Norge. En samlet Finanskomité slo den 28. mai fast at de ønsker et register der åpenhet rundt utenlandske investorer bør være mest mulig lik den som nå skal etableres for norske aksjonærer, og at allmenheten til enhver tid kan få informasjon om bakenforliggende eiere. Dette forslag ble vedtatt i dag, den 5. juni, av et enstemmig Storting.

Dette skriver NRK om saken: Nå blir de utenlandske eierne synlige

Bakgrunn: Stortinget vedtok i fjor at Norge skal lage et register som gjør det mulig for allmennheten å enkelt søke opp hvem som er de norske aksjonærene i selskaper. Dette var et viktig steg på veien for å innfri våre internasjonale forpliktelser om mer åpenhet i selskaper. Men siden har debatten rast: hva med de utenlandske eierne som registrerer seg via forvalterkontoer i utenlandske banker? Disse har ikke allmennheten tilgang på. Og hva med muligheten for å laste ned store datamengder, for å se sammenhenger i eierskap på tvers av selskaper? Dette anbefalte Brønnøysundregistrene i en rapport at kunne være uheldig. En lang rekke aktører engasjerte seg i saken, inkludert journalister, akademikere og flere organisasjoner.

Nå har altså Stortinget besluttet blant annet følgende:

- En voksende internasjonal aksept av behov for innsyn over landegrensene, og aksept av at ulike lands skatte- og politimyndigheter må kunne samarbeide sømløst, gir rom for håp om at innsynet i eierskap kan bli bedre internasjonalt og dermed også i land utenfor Norge. Komiteen mener dette kan være en viktig modernisering av en effektiv internasjonal markedsøkonomi. Den vil også gi bedre mulighet for allmenhetens innsyn og kontroll.

Flere land er nå i gang med å lage sine egne registre, men disse har i større eller mindre grad begrenset allmennhetens innsyn. Vi er svært glade for at Finanskomitéen viser med handling at Norge bør, og skal, legge lista høyt og bli et foregangsland for åpenhet.

Komitéen påpeker viktigheten av at opplysningene er riktige, oppdaterte og offentlig tilgjengelige. Dette synes ikke tilstrekkelig ivaretatt i det forslag som forelå fra Brønnøysundregistrene, sier de videre. Finanskomitéen viser til vår kommende rapport om utformingen av det nye registeret, som vi utarbeider i samarbeid med Finans Norge og IKT-Norge:

- Komiteen legger til grunn at regjeringen i sitt arbeid vil avvente denne utredningen, og vurdere de løsninger som kommer frem i dette arbeidet på linje med det alternativet som har kommet fra Brønnøysundregistrene.

Vår rapport kommer til høsten, og er en naturlig forlengelse av arbeidet vårt med rapporten "Skjulte eiere" fra 2014. følg med, følg med!

Les mer

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder