Forslag om åpenhetskonvensjon nådde ikke frem i Stortinget

MDGs forslag ble ikke votert over, men mottok likevel mye støtte fra partiene på Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) fremmet i vår et forslag på Stortinget om at Regjeringen bør gå i spissen for et internasjonalt initiativ for en ny konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser:

Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt, i samarbeid med likesinnede land, for å bygge internasjonal støtte omkring konkrete politiske og juridiske tiltak for å bekjempe problemer knyttet til skatteparadiser og økonomisk hemmelighold. Som ledd i et slikt arbeid ber Stortinget om at regjeringen tar initiativ til en diplomatisk prosess med mål om å fremforhandle en ny internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser, med forpliktelser til å følge et sett av minimumsregler for finansiell åpenhet og landspesifikk selskapsrapportering.

Nasjonal talsperson for MDG, Une Aina Bastholm mener at forslagene som nå er på bordet, som land-for-land-rapportering, ikke går langt nok: «Skatteunndragelse og kapitalflukt er globale problemer. Globale problemer krever globale løsninger. Nasjonale tiltak er viktig, men det må følges opp med internasjonale avtaler som sikrer at det blir vanskeligere å etablere skatteparadiser.»

MDG la også vekt på at arbeidet med å få bukt med de skadelige konsekvensene av skatteparadis og finansielt hemmelighold til nå hadde gått for langsomt, og at løsningene som har blitt fremmet nasjonalt og internasjonalt i for liten grad har vært innrettet på en måte som kan hjelpe utviklingsland, som er hardest rammet av den globale kapitalflukten.

I sitt innlegg i Stortinget 13.06.16 framhevet MDGs Stortingsrepresentant Rasmus Hansson dette:

«De årlige avsløringene viser at vi har et stort problem knyttet til skatteunndragelse, kapitalflukt og økonomisk kriminalitet. Initiativ gjennom G20 og OECD er viktig, men har frem til i dag ikke vist seg å være tilstrekkelig. De Grønne vil derfor oppfordre regjeringen til å jobbe mer aktivt for å løse disse problemene innenfor et bredere samarbeid.»

OECD, som er den internasjonale organisasjonen som leder arbeidet mot internasjonal skatteunndragelse på mandat fra G8 og G20, har gjentatte ganger blitt kritisert, blant annet av Tax Justice Network, for å gjøre for lite for å få bukt med hemmelighold og skatteparadis.

Ideen om en internasjonal konvensjon for åpenhet ble først fremmet av Kapitalfluktutvalget i 2009. Å arbeidet fram en slik konvensjon kan potensielt i større grad enn OECDs arbeid inkludere utviklingsland og andre som står utenfor OECD-samarbeidet. Sosialistisk Venstreparti arbeidet med ideen under den rød-grønne regjeringen, da daværende utviklingsminister Heikki Holmås tok det opp med nærstående samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet, men uten at arbeidet førte til konkrete prosesser. Både ideen og innholdet har i liten grad blitt utviklet og utforsket siden da.

Forslaget fra MDG ble behandlet på Stortinget i dag, og var avhengig av å aktivt fremmes på nytt i komiteens innstilling dersom det skulle bli votert over, noe som ikke skjedde. Likevel var komiteens merknader langt på vei positive og støttende til initiativet, som de uttrykte i merknad:

«Komiteen vil likevel ikke utelukke at det over tid vil lykkes å etablere et internasjonalt engasjement for en bindende konvensjon om finansiell åpenhet. Komiteen mener det er naturlig at også norske myndigheter bidrar til å fremme et slikt engasjement og ber regjeringen holde Stortinget orientert om framtidig utvikling for et slikt konvensjonsinitiativ.»

Ideen om land-for-land-rapportering brukte omtrent ti år fra den ble først lansert i 2003 til de første reelle politiske prosessene begynte å ta form. Kanskje vil ideen om en økonomisk åpenhetskonvensjon også være moden for politisk gjennomslag om noen få år?

*Oppdatert 14.06.16*