Forvalterhemmelighold åpnes opp

Næringsdepartementet foreslår åpenhet om hvem som eiere forvalterregistrerte aksjer.

Nytt forslag fra Næringsdepartementet om forvalterregistrerte aksjer kan tette et stort hull i åpenhet om eiere i Norge. Forslaget har dessverre betydelige svakheter, mener Tax Justice Network – Norge.

Hva er forvalterkontoer og hvorfor er dette et problem?

Sammenlignet med andre land, har Norge stor åpenhet om hvem som eier aksjer. Informasjon om hvem som eier aksjer offentliggjøres én gang i året, og private aktører som Dagens Næringsliv samler denne informasjonen i en tilgjengelig søkemotorsom muliggjør kryss-søk. Denne åpenheten har ingen terskelverdi, det vil si at uansett om du bare eier én aksje, vil ditt navn og fødselsår være å finne i aksjonærregisteret.

Det har imidlertid lenge vært et stort hull i denne åpenheten i aksjeeierskap – Utenlandske eiere har lov til å eie en aksje gjennom en forvalter heller enn å selv registrere konto hos verdipapirsentralen (aksjen er da forvalterregistret heller enn direkteregistrert).

Dette vil si at det finnes et eller flere mellomledd mellom selskapet og aksjeeieren. Denne forvalteren mottar kommunikasjon og eventuelt utbytte fra selskapet, på vegne av bakenforliggende aksjeeier, og videreformidler dette til selskapet eller personen som eier aksjen. Aksjeeieren kan ikke delta eller stemme på selskapets generalforsamling uten å identifisere seg, men har elles like rettigheter som andre aksjeeiere. Det er bare utenlandske statsborgere som i dag har lov til å bruke forvalter i Norge.

Hva foreslår Nærings- og Fiskeridepartementet?

Forslaget som nå har vært på høring dreier seg først og fremst om å innføre EU-direktivet SRD II (Shareholder Rights Directive). Dette direktivet lovfester for første gang selskapets rett til å få vite identiteten til deres aksjonærer, selv om disse bruker forvalter.

Næringsdepartementet går derimot et steg lenger enn kravene som ligger i EU-direktivet. Forslaget går ut på at selskapene skal være pliktige til å offentliggjøre informasjon om identiteten til aksjeeierne som bruker forvalter, gjennom å regelmessig publisere denne informasjon på sine nettsider.

(NB! Dette dreier seg kun om de direkte eierne av aksjen, som kan være ‘juridiske personer’ (selskaper) eller fysiske personer.)

Støtter TJN Norge forslaget?

TJN Norge har i flere år kjempa for mer åpenhet om eierne av forvalterregistrerte konto (se rapporten vår Åpent Eierskap fra 2015).

TJNN er positive til at departementet foreslår å plikte selskapene til å regelmessig offentliggjøre informasjon, men mener forslaget ikke går langt nok. Her er våre hovedinnvendinger:

  • Det er viktig at informasjon på sikt ikke bare blir å finne på selskapenes nettside, men blir samlet i et register. Dette var noe av begrunnelsen for å samle informasjonen om de direkteregistrerte aksjeeierne i Aksjonærregisteret. Om informasjonen finnes samlet på ett sted, er det enklere for journalister, investorer, myndigheter, sivilsamfunn og andre å kunne gjøre søk, inkludert historiske søk og kryss-søk.
  • Det er viktig at denne informasjon publiseres oftere enn én gang i året, som departementet foreslår. På sikt bør informasjonen i Aksjonærregisteret og i det kommende Register for reelle rettighetshavere oppdateres kontinuerlig og senest 14 dager etter at et eierskifte har skjedd.

Høringssvaret til TJN Norge kan du lese på departementet sine heimesider her.

Høringssvar fra Tax Justice Network - Norge