Hva eier oligarkene?

Økt oppslutning om et globalt eiendomsregister for å bekjempe kriminalitet og håndheve sanksjoner.

Hvem eier yachten Scheherazade i Toskana til en verdi av 6,5 milliarder kroner? Det går rykter om at yachten tilhører Vladimir Putin, og italienske myndigheter har derfor beslaglagt den som et ledd i vestens sanksjonsregime mot Russland.

Men helt sikre på at Putin er eieren kan de ikke være. En rekke politikere, anerkjente forskere og korrupsjonsjeger Eva Joly har i et brev til finansministrene i G20-landene foreslått opprettelsen av et globalt eiendomsregister. EU undersøker nå muligheten for å etablere et europeisk eiendomsregister og Italias statsminister Mario Draghi har tatt til orde for noe lignende. Her hjemme har VG på lederplass gitt støtte for et globalt eiendomsregister.

Hva skal registeret omfatte?

Slik forslaget om et globalt eiendomsregister er formulert, vil det innebære en oversikt av eierskapet til alle verdifulle eiendeler i verden. Det inkluderer bankkontoer, eiendom, selskaper, verdipapirer, fly, yachter, immaterielle eiendeler (for eksempel patenter) og kunst.

Det foreslåtte registeret omfatter også alle former for eiere, inkludert verdier som eies gjennom en stiftelse/trust eller et selskap. Det globale eiendomsregisteret skal synliggjøre den egentlige eieren av kjøtt og blod (den reelle rettighetshaveren), som til syvende og sist tjener og kontrollerer eierskapet.

Hvordan kommer vi i mål?

Et globalt eiendomsregister vil kreve at (1) nåværende nasjonale databaser om eierskap knyttes sammen, men også at (2) ny informasjon samles inn. Registeret kan driftes av EU på et europeisk nivå, og/eller OECD eller FN på et globalt nivå.

Per i dag har mange land registre over selskaper og eiendom, store fly og båter og verdipapirer, som aksjer obligasjoner og derivater. Problemet er at disse ofte ikke har krav om å oppgi egentlige eiere, og at et selskap eller en stiftelse ofte er oppført isteden.

Så vidt vi vet, finnes det ikke nasjonale registre over kunst, som kan brukes til å skjule verdier og hvitvaske penger. De russiske oligarkene Boris og Arkady Rotenberg unngikk for eksempel sanksjonene som var innført mot dem ved å kjøpe og selge 16 malerier, til en verdi av 180 millioner kroner, fra auksjonshus og privatpersoner i USA.

Heldigvis har mange land begynt å få på plass egne registre over reelle rettighetshavere. Disse på sin side omfatter som oftest ikke for eksempel eiendom, kunst eller luksusgjenstander, men kun selskaper, og har i tillegg andre store mangler.

Hva med Norge?

Da bedriften Bergen Engines, som leverer motorer til forsvaret, ble solgt til et selskap i Sveits viste det seg at den egentlige kjøperen var russiske oligarker med nære bånd til Kreml. Salget ble til slutt stoppet av norske myndigheter etter at journalister i Bergens Tidene hadde gjennomgått hele eierskapskjeden for å finne de reelle kjøperne.

Det er ingen plikt til å melde inn overføring av eierskap av eiendom i Norge. Som et resultat står det 100 000 døde personer oppført som eiere i det norske eiendomsregisteret. Såkalte blankoskjøter gjør at kriminelle kan bedrive storstilt salg av eiendom uten at myndighetene er klar over det.

I Norge har innføringen register for reelle rettighetshavere blitt forsinket flere ganger. Registeret skal offentliggjøre alle eiere av virksomheter i Norge, men forskriften som er vedtatt har flere mangler. Det vil kun inneholde informasjon om personer som eier mer enn 25% av et selskap, og vil ikke inkludere informasjon om eiere av børsnoterte selskap, for eksempel.

I Norge har myndighetene tilgang til informasjon om finansielle eiendeler som aksjer, obligasjoner og derivater i den norske verdipapirsentralen VPS. Norsk lov tillater også slikt skjult eierskap for utenlandske eiere av norske aksjeselskaper, gjennom såkalte forvalterkontoer. Som et resultat er mer enn en femtedel av eierskap på Oslo Børs.

Utveksling av finansiell informasjon mellom land

Gjennom OECD sitt program Common Reporting Standard (CRS) har over hundre land innført automatisk utveksling av informasjon om bankkontoer, verdipapirer og renteinntekter. Dersom en nordmann eier en bankkonto i en japansk bank, er banken pålagt å rapportere kontoen til japanske myndighetene, som deretter sender informasjonen videre til norske myndigheter.

For å unngå den automatiske rapporteringen kan bankkontoen eies gjennom et selskap som driver virksomhet. Det er også bare finansielle verdier som utveksles, mens eiendom dessverre ikke omfattes av systemet. Dessuten er USA ikke en del av avtalen, som har ført til at mange kriminelle har flyttet pengene sine dit.

Stor verdi i å samle alt på samme sted

I dag er det et problem at eiendom, fly og båter eies av selskaper. Da får vi ikke vite den reelle eieren av verdiene. Dersom registre over reelle eiere av selskap kobles med registre over eiendom, båter og fly, kan man for eksempel få oversikt over den reelle eieren av yacht.

Dersom denne et globalt eiendomsregister blir tilgjengelig for offentlige myndigheter, forskere og journalister kan det bli et mektig verktøy for å hindre kriminalitet, håndheve sanksjoner, bekjempe korrupsjon og skatteunndragelse, og måle global ulikhet.


Les mer

  • En grundigere redegjørelse av dagens registre finnes i denne rapporten som utreder mulighetene for et Europeisk eierskapsregister.
  • Det anslås at Russlands rikeste har like mye rikdom i utlandet – som for det meste er registrert i skatteparadiser – som hele resten av den russiske befolkningen har innenfor Russlands grenser. Både Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika har en stor andel av innbyggernes rikdommer i skatteparadis.
  • Som følge av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (AML) må alle EU- og EØS-land innføre registre over reelle rettighetshavere. Den mellomstatlige organisasjonen Financial Action Task Force har anbefalt alle land i verden å etablere slike registre. EU-kommisjonens forslag til et sjette AML-direktiv inkluderer eiendom eid av utledninger.

Foto: Wikipedia / DrDuu 007