Regjeringen setter sårbare grupper opp mot hverandre

Tax Justice Norges reaksjon på revidert statsbudsjett 2022

Oppdatert 15. juni 2022

12. mai publiserte regjeringen Støre forslag til endringer i statsbudsjettet. Dette mener vi:

Kutt i skattebistand

Regjeringen ønsker å ta 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til å dekke utgifter knyttet til flyktninger som har ankommet Norge fra Ukraina.

Det foreslås å redusere bevilgningen til bistand til sivilsamfunnet med 208,2 mill. kroner. Reduksjonen vil bl.a. omfatte seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, utdanning og skatt. Det er også foreslått kutt i Kunnskapsbanken, som potensielt kan bety reduksjon til programmet Skatt for Utvikling.

Det er svært skuffende at regjeringen foreslår å kutte i støtten til sivilsamfunnets arbeid for skatterettferd internasjonalt. Arbeidet med å stanse skatteflukt er helt sentralt for at land skal kunne finansiere grunnleggende helsehjelp og skolegang for sine innbyggere. Regjeringen setter med dette flyktninger opp mot andre sårbare grupper. – Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norge

Innføring av global minimumsskatt for store selskap

I oktober 2021 ble 141 land og jurisdiksjoner enighet om nye globale skatteregler i OECD.

Les mer om avtalen her.

Nå skriver Finansdepartementet at det bør tas sikte på å innføre minstesatsen for selskapsskatt på 15% (pilar 2) innen 2024, og skal komme med et høringsnotat med utkast til regler i løpet av våren 2023.

Den andre delen av OECD-avtalen (pilar 1) er regler som omfordeler skatterett til land der selskaper har kunder. Departementet skriver at de vil vente med å sette en dato for innføring av disse reglene, til de har mottatt tekniske detaljer om forslaget fra OECD.

Det er bra at regjeringen i hvert fall delvis tidfester når de skal sette i verk de nye internasjonale skattereglene. Samtidig vet vi allerede nå at reglene vil ha liten effekt på skatteleggingen av multinasjonale selskap, og det vil trenges ytterligere nasjonale grep for å sikre rettferdig beskatning av mikroskatteytere som Facebook og Google. – Sigrid Klæboe Jacobsen

Oppdatering: Kuttene reverseres

Den 14. juni meldte Bistandsaktuelt at Regjeringspartiene og deres budsjettpartner SV har kommet til enighet om bistandsbudsjettet. 2,5 milliarder kroner tilbakeføres til internasjonal bistand. For Kunnskapsbanken i Norad er 200 mill. kr tilbakeført (av et kutt på 250 mill. kr) og programmet Skatt for utvikling skal skjermes for kutt i 2022.


Foto: Revidert Statsbudsjett / Regjeringen