Skatt og menneskerettigheter

Skattetriksing og hemmelighold øker ulikhet og hindrer etterforskning av menneskerettighetsbrudd

Kapitalflukt og skattejuks har gitt grobunn for noen av de verste bruddene på menneskerettigheter over hele verden, sier menneskerettighetsadvokat Irene Ovonju-Odida. Hun deltok i ekspertpanelet FACTI i 2021 for å få slutt på kapitalflukt og skatteparadis.

FNs menneskerettighetserklæring kom på plass i kjølvannet av grusomhetene mot menneskeheten utført under andre verdenskrig. Et eksempel er artikkel 25 fra erklæringen som sier at alle har rett på en anstendig levestandard, som inkluderer mat, et sted å bo, helse- og sosialtjenester.

Skatt og inntekter

Alle land trenger inntekter gjennom skatt for å kunne finansiere innfrielsen av rettighetene. De siste tiårenes oppmerksomhet rundt skatteinntekter som forsvinner gjennom skatteparadis og multinasjonale selskapers overskuddsflytting for å omgå skattereglene, har derfor i økende grad blitt koblet til den manglende innfrielsen av menneskerettigheter.

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdens land gått sammen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fordi land er avhengige av skatteinntekter for å finansiere dette, er ett av disse målene – målet om å sikre nok skatt – i en særstilling.

Skatt og ulikhet

Forskjellen mellom de fattigste og rikeste i verden øker, og den øker innad i nesten alle land. Bærekraftsmålet om å redusere ulikhet er faktisk det målet vi ligger dårligst an til å nå. Under pandemien har den økonomiske ulikheten blitt enda større. Skattesystemet er det viktigste verktøyet for å sikre en rettferdig fordeling.

Kvinner rammes hardest når det kuttes i skattefinansierte tjenester som helse og eldreomsorg, ettersom de bærer den største omsorgsbyrden. Skatt kobles derfor direkte til innfrielse av kvinners rettigheter.

I mange år har skatterettferdsforkjempere ønsket en juridisk anerkjennelse av at skatteparadis bidrar til å svekke levevilkår. Et stort skritt i den retningen tok FNs komité for barns rettigheter. Komiteen har nå kritisert Nederland for at landets skattelover kan gå ut over barns rettigheter, fordi lovene tilrettelegger for uthuling av andre lands skatteinntekter, som igjen gir mindre penger til finansiering av barnevelferd.

Skatt og demokrati

At vi i demokratiske samfunn betaler vår skatt til myndighetene, kan sees på som en kontrakt mellom innbygger og stat. Vi skal ha rett til å bestemme hvordan skatten brukes, blant annet gjennom frie valg og rett til representasjon. Skatt som sosial kontrakt, inntekt, og fordelingsmekanisme forklares i Tax Justice Network sin 4 Rs of taxation med tilhørende rapport som tallfester menneskerettighetskonsekvensene av statlig skattemisbruk.

Hemmelighold og menneskerettighetsbrudd

Skatteparadis tilbyr hemmelighold som gjør det mulig å skjule sin identitet samt koblingen til inntekter og formuer plassert der. Finansielt hemmelighold er derfor helt sentralt for å skjule skatteunndragelse, oligarkformuer, terrorfinansiering, hvitvasking og annen kriminell virksomhet. Åpenhet om hvem som er de reelle eierne av selskap er derfor en forutsetning for å kunne etterforske brudd på menneskerettighetene.

Les mer

Inequalities and democracy and human rights (Ressursside fra Tax Justice Network)