Selskapsskatt

Overskuddsflytting i multinasjonale selskaper

Multinasjonale selskaper kan i dag lovlig flytte overskudd til andre land og dermed unngå mye av selskapsskatten i landene der de har sin virksomhet. Det pågår både nasjonale og internasjonale prosesser som søker å finne løsninger på problemet. Her finner du litteratur om både omfang og mulige løsninger, rettet mot digitale selskaper eller mer allmenne løsninger som enhetlig skattelegging.

Internprising, profitt- og gjeldsflytting.
Ved å manipulere prisene og selskapsinterne transaksjoner kan flernasjonale selskaper flytte overskudd fra høyskatteland til lavskatteland, og dermed redusere sin skatteregning. Her har det skjedd en rekke regelendringer i senere år, bl.a. gjennom OECDs BEPS-prosjekt, men det er fremdeles et omfattende problem.

Det er betydelig behov for fortsatt forskning på dette området – på hvordan selskaper flytter kostnader, inntekter og gjeld, og på hvorvidt innførte tiltak har noen effekt Hvor mye penger er det snakk om? Noen forskere estimerer at multinasjonale selskaper flytter omlag 40 % av utenlandsoverskuddet sitt, og at dette utgjør ca $500 milliarder i tapte skatteinntekter årlig (Tørsløv et al 2019), mens andre meiner dette estimat er for høgt (Boudin og Robinson 2019).

RESSURS: OECD har en ny ADIMA-database hvor en kan søke på selskapsnivå.

Du kan se et interaktivt kart over hvor mye selskapsskatt ulike høyskattland taper - og skatteparadis tjener.

Faglitteratur som måler overskuddsflytting:

Litteratur om overskuddsflytting i Norge:

  • Statistisk Sentralbyrå (SSB) ga i 2022 en rapport om konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis. De tar utgangspunkt i Tax Justice Network sin skatteparadisindeks Corporate Tax Haven index for å definere skatteparadiser og gjøre sine beregninger. Rapporten finner en 78% økning i antall konsern i Norge med tilknytning til et skatteparadis mellom 2014 og 2020.
  • Skatteetaten hadde en utgave av Analysenytt 02/2018, som var viet til multinasjonale selskapers skattebetaling og hvor mye som finnes av skjult formue i utlandet.
  • En litt eldre, men god oversikt (fra 2009): «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge» (PDF) av Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen, Jarle Møen og Julia Tropina.

Enhetlig skattlegging (Unitary Taxation) & CCCTB
Det rådende internasjonale paradigmet for å fordele selskapers skatteplikt mellom land, baserer seg på OECDs ‘arms length principle’, hvor datterselskaper i samme konsern i ulike land behandles skattemessig som separate juridiske enheter som handler med hverandre som om de var frittstående selskaper.

Et radikalt alternativ til denne tilnærmingen er såkalt enhetlig skattlegging. Denne tilnærmingen, som blant annet har blitt fremmet av Tax Justice Network, ser på alle datterselskapene som ett internasjonalt selskap, for så å fordele den totale profitten mellom ulike lands skattebaser etter en fordelingsnøkkel.

EU har foreslått en versjon av dette innad i EU, og både IMF, Verdensbanken og OECD har åpnet for å diskutere varianter av en slik «formelbasert fordeling av skatterett».

EUs Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) kan sees på som et skritt i retning av en enhetlig skattebase for EU-området, som på sikt kan benyttes til enhetlig skattlegging av selskaper.

Skattelegging av den digitale økonomien
Selskaper som Google, Facebook, Uber og AirBNB har fått mye oppmerksomhet for å betale svært lite skatt i mange av landene de operere i, og i stedet lovlig flytte overskuddet sitt til skatteparadis- nærmest ikke legge igjen noen skattekroner i de fleste land. Dette skyldes at som digitale selskaper er de bedre i stand til å drive med skatteplanlegging enn andre typer selskaper.

Hvordan skal vi skattlegge digitale selskaper i fremtiden? Trengs det mindre endringer eller helt nye tilnærminger? Eventuelle reformer på dette området vil også støte på store interessemotsetninger, særlig motstand fra USA som er hjem til de fleste av de store tech-selskapene.

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer