Åpenhet

Diverse åpenhetstiltak

Her kan du finne litteratur om ulike åpenhetstiltak som informasjonsutveksling, register for reelle rettighetshavere, land-for-land rapportering, åpenhetstiltak blant revisjonsselskap og advokater, m.m.

Få en oversikt over ulike åpenhetstiltak:

Linn Anker Sørensen og Guttorm Schjelderup (2018) «Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet en utopi?»

Open Access bok:

Roy Krøvel og Mona Thowsen (red) «Making Transparency Possible – An Interdisciplinary Dialogue» Oslo: Cappelen Akademiske, 2019.

Inkluderer kapitler skrevet av forskere, journalister, sivilsamfunnsaktører og varslere

www.åpenhet.no finnes det korte oppsummeringer om åpenhetstiltakene land-for-land-rapportering, offentlig eierskapsregister og politisk lobbyregister, i tillegg til relevante blogginnlegg.


Automatisk Informasjonsutveksling
Hva har vært effekten av informasjonsutvekslingsavtaler, basert på OECDs modellavtaler om informasjonsutveksling? Hvordan vil de nye automatiske informasjonsutvekslingsavtalene fungere? Hva er betingelsene for at de skal fungere godt?

Studie på hvor effektiv OECDs informasjonsutvekslingsavtaler har vært:

Andre vinklinger:

Land-for-land-rapportering:
Land for land rapportering (LLR) er en rapporteringsstandard for selskaper foreslått av Tax Justice Network i 2003. Hensikten er å synliggjøre hvor mye selskaper betaler i skatt, har av inntekter og annen økonomisk tilstedeværelse i hvert enkelt land. Standarden har nå blitt adoptert på ulike måter til lov i EU og i flere andre land, og er blitt en del av OECDs Common Reporting Standard. For en innføring i TJNs forslag til LLR:

Publish What You Pay Norges har foreslått utvidet land-for-land rapportering for å forbedre dagens rapporteringskrav.

Noen forslag til spørsmål:

Hvordan fungerer de ulike standardene? Hvordan rapporterer selskaper? Hvem er pliktige å rapportere? Påvirker LLR selskapenes skatte-strategi? Hvor viktig er lands byråkratiske kapasitet for innhenting av land-for-land-rapporter?

Tilgangen til data fra LLR-rapporter kan også føre til interessant forskning og analyse.
Her er en fransk NGO-studie som bruker de første tilgjengelige tallene fra LLR-rapporter fra franske banker:

  • Transparency International EU har data fra bankenes LLR-rapporter på www.taxtracker.eu.

Advokater – taushetsplikt og klientkonti
Advokater spiller en viktig rolle som tilretteleggere for mye av den lovlige (og ulovlige) skatteplanleggingen. Under nye hvitvaskingsregler må advokater forholde seg til strengere rapporteringskrav, men skal også opprettholde taushetsplikten ovenfor sine klienter.

Aktuelle spørsmål:

  • - Hvordan balanseres taushetsplikten opp mot nye opplysningsplikter?
  • - Hvilken rolle har advokater i overføringer av formue mellom Norge og skatteparadis?
  • - Hvilken rolle spiller internadvokater i multinasjonale selskapers aggressive skatteplanlegging?

Åpenhet i skatteparadis

Hvordan forholder skatteparadiser seg til ulike internasjonale samarbeid på skatte- og åpenhetsområdet? Hvordan reguleres globale åpenhetstiltak?

Litteraturtips:

Anonyme eiere

I kjølvannet av Panama Papers og de mange hvitvaskingsskandalene har mange sett betydningen av å kjenne de egentlige eierne bak selskaper. Hvordan sikre åpenhet i eierskap av blant annet selskaper, truster og stiftelser har blitt flyttet til den øverste internasjonale politiske dagsordenen.

En innføring i ulike åpenhetsspørsmål finner du i Open Access-boken «Making Transparency Possible», som har bidrag fra forskere, journalister, sivilsamfunn og varslere.

Hvor lett er det å opprette et anonymt selskap? Det internasjonale regelverket har blitt betydelig strammet inn de siste årene, men forskere og journalister har avdekket av flere selskaper og land bryter disse reglene. Studier har brukt eksperimenter for å teste hvorvidt man får opprettet skallselskaper i ulike land, og finner at OECD-land oftere bryter disse reglene enn utviklingsland og skatteparadis.

Register for reelle rettighetshavere/eierregister (Public Registry of Beneficial Ownership)

Hvordan vil et offentlig eierskapsregister fungere?

«Tilretteleggere»: Revisjonsselskaper, skatteplanleggere.
En viktig aktør i den aggressive skatteplanlegging som både velstående individer og multinasjonale selskaper bedriver, er revisjons- og konsulentselskapene. Særlig har «the Big 4» (KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte og Ernst&Young) blitt kritisert for hvordan de bistår med skattelegging, og for at de samtidig gjerne blir rådført myndigheter når nye skatteregler skal utformes. Revisjonsselskapene kritiseres også for at salg av konsulttjenester, som er en stor del av inntekten deres, skaper interessekonflikter når de skal utføre revisjon av samme selskap

Aktuelle problemstillinger:

  • - Hvilken markedsmakt har de fire store revisjonsselskapene, og er denne problematisk?
  • - Har revisjonsselskapene en interessekonflikt om de selger konsulenttjenester og revisjon til samme selskap, og hvordan håndterer de denne interessekonflikten?
  • - Hvordan balanserer revisjonsselskapene nye opplysningsplikter de er lovpålagt og muligheter til å beskytte «forretningshemmeligheter» fra offentliggjøring?
Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer