Regjeringen legger frem forskrift til nytt eierregister

Høringsfrist 01. oktober på forskrift om register for reelle rettighetshavere

Stortinget vedtok tidlig i 2019 en lov om et nytt register over reelle eiere av selskaper og andre juridiske enheter i Norge. Innføringen av registeret har imidlertid måtte vente på at Regjeringen skulle komme med en forskrift om detaljene i registeret.

Finansdepartementet har nå offentliggjort sitt forslag til forskrift om register for reelle rettighetshavere. Forskriften er sendt på høring med svarfrist 01. oktober 2020.

Førsteinntrykk

I forskriften legger Regjeringen opp til at registeret skal omfattet utenlandske truster, noe som er veldig bra. Norge vil muligens være først i verden med dette, dersom det innføres. Regjeringen legger også opp til at registeret skal være åpent tilgjengelig og gratis, og skal legges ut i åpent data format, i tråd med beste praksis internasjonalt.

Regjeringen utelater børsnoterte selskaper og fond fra registeret. Selv om det finnes visse åpenhetskrav og anbefalinger fra de fleste privat regulerte børser, er det fortsatt store utfordringer knyttet til åpenhet i eierskap i børsnoterte selskaper og fond. TJN-N vil komme tilbake til disse utfordringene i vårt høringssvar på forskriften.

Lang prosess

Tax Justice Network – Norge har i en årrekke arbeidet for å få innført et offentlig tilgjengelig register over egentlig eierskap i Norge.

Vi har blant annet gitt ut tre rapporter om dette:

- 2014: "Skjulte eiere".

- 2015: "Åpent eierskap", i samarbeid med Finans Norge og IKT Norge.

- 2018: "Direkte og indirekte eierskap - Oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere", i samarbeid med Finans Norge, Norsk Øko-forum og Revisorforeningen.

Arbeidet ble belønnet med en seier i 2018, da Regjeringen varslet i 2018 at Norge ville innføre et eierskapsregister. Stortinget vedtok innføringen med en lov i 2019.

Det er Brønnøysundregistrene som har fått oppgaven med å opprette registeret, men arbeidet deres har måttet vente på at detaljene skulle fastsettes i forskrift. Nå har Regjeringen kommet med forslag til forskrift, og sendt denne på høring med frist 01. oktober. Dette betyr at Registeret potensielt kan tre i kraft fra 01. januar 2021.

Tax Justice Network – Norge vil komme tilbake med en nettsidesak med vårt høringsinnspill i september.