Seier på oljefondsetikk

Stortinget ber Regjeringen stramme inn det etiske regelverket på skatteetikk.

I går (07.12.20) sendte Stortinget en marsjordre til Regjeringen om at de ønsker et strengere etisk regelverk på skatt og åpenhet for Oljefondet. Dette skjedde under Stortingets behandling av årets melding til stortinget om Statens Pensjonsfond Utland (Meld. St. 32 (2019–2020)). Den såkalte Oljefondsmeldingen ble utsatt fra vårsesjonen til høstsesjonen grunnet Covid-19.

«– Oljefondet må ta grep mot skatteunndragelser, som er en stor utfordring. Hvert år taper verdens land, inkludert Norge, milliarder på dette som ellers kunne blitt brukt på velferdstjenester og gode vilkår for å skape flere jobber», uttalte Aleksander Stokkebø (H) til E24.

Stortingets merknader (se utdrag nederst i saken) er langt på vei i samsvar med våre innspill til Oljefondsmeldinga.

Stortingets bestilling til Regjeringa kommer i kjølvannet av en høst hvor det på flere områder vært bevegelse i retning av strengere og tydeligere skatteetikk i Oljefondet.

Utvalgte merknader fra Stortingets behandling av Oljefondsmeldinga, alle enstemmig vedtatt:

6.2.2 Komiteens merknader

(...)

Komiteen viser til den viktige offentlige debatten rundt skatteparadis og finansiell åpenhet i det norske offentlige ordskiftet. Komiteen registrerer at Finansdepartementet har varslet at skatt og åpenhet blir et tema i fondsmeldingen til våren, og merker seg at fondet selv nylig har tatt nytt initiativ gjennom risikobaserte nedsalg. Komiteen mener det er viktig at fondet bidrar til åpenhet og redusert skatteomgåelse internasjonalt, og ber Finansdepartementet vurdere hvordan fondets arbeid på dette feltet kan tydeliggjøres i forbindelse med fondsmeldingen for 2021.

6.3.2 Komiteens merknader

(...)

Komiteen viser til at grov korrupsjon er et kriterium for uttrekk, mens skatteetikk ikke er eksplisitt omtalt i fondets etiske retningslinjer. Stortinget har tidligere lagt til grunn at ulovlig eller uetisk selskapsvirksomhet i skjul av hemmelighold i lukkede jurisdiksjoner bør være grunnlag for uttrekk av enkeltselskaper, noe som også er skjedd.

Komiteen ber regjeringen vurdere om ikke også skatteetikk bør omtales eksplisitt i fondets etiske retningslinjer for å tydeliggjøre betydningen av dette.

Komiteen merker seg Etikkutvalgets forslag og gode argumenter for å utvide korrupsjonskriteriet til også å omfatte annen grov økonomisk kriminalitet. Komiteen registrerer at slik kriminalitet kan ha vel så samfunnsskadelige konsekvenser som korrupsjon. Komiteen legger til grunn at også «tilrettelegging» for økonomisk kriminalitet omfattes. Komiteen ber regjeringen i neste fondsmelding vurdere en innskjerping og utvidelse av nevnte kriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

Bilde: Skjermdump fra E24s dekning av saken.