OECDs minimumsskatt på høring i Norge

Finansdepartementet med forslag til implementering i norsk lov og forskrift

I oktober 2021 ble 137 land og jurisdiksjoner enige om topilar-avtalen, nye internasjonale skatteregler for de aller største selskapene. Som del av avtalen skal det innføres et globalt minimum for selskapsskatt på 15 prosent. Desember 2022 ble et minimumskatte-direktiv vedtatt i EU.

Finansdepartementet har nå lagt frem forslag om endringer i lovverk og forskrift, for å implementere global minimumsbeskatning i Norge. De ber om skriftlige innspill med frist 1. august.

Styrker og svakheter ved minimumsskatten

Minimumsskatten skal sikre at store konsern skattlegges med en effektiv skattesats på minst 15 prosent i alle land de er etablerte. Dersom konsernet skattlegges med en lavere effektiv skattesats enn dette, får andre land rett til å skattlegge mellomlegget.

Dette vil potensielt begrense hvor store skattegevinster verdens aller største selskaper får av å bruke skatteparadiser. Det er et viktig tiltak, da selskapsskatten globalt i snitt er halvert i perioden mellom 1985 og 2020.

Som vi har påpekt tidligere lider imidlertid minimumskatten av flere svakheter:

- Satsen på 15% er altfor lav, og ligger på nivå med flere skatteparadiser. Selskapsskatten er på 22 prosent i Norge og over 30 prosent i flere utviklingsland.
- Et estimat viser at landene der selskapene har hovedkontor – altså de rikeste landene – vil tjene mest på avtalen, mens utviklingsland vil tjene lite.
- Det er bakt inn en rekke unntak i reglene som uthuler effekten. For eksempel vil ikke minimumsskatten påvirke det norske nullskatteregimet i rederiskatteordningen, da skipsfart er unntatt reglene.

Hva skal på høring?

Minimumskatten består av to regler som skal implementeres i nasjonale lovverk. I høringsnotatet foreslås det bare implementering av skatteinkluderingsregelen (Income Inclusion Rule, IRR), og at denne skal tre i kraft fra 2024. I tillegg er det foreslått innføring av en såkalt nasjonal suppleringsskatt (Domestic minimum top-up tax). Departementet tar sikte på å komme tilbake til forslag om den andre regelen, skattefordelingsregelen (Undertaxed Profits Rule, UTPR), senere.

I høringsnotatet presiserer departementet at endringer i lov og forskrift skal være i tråd med OECDs modellregler, og at de derfor ikke ønsker innspill på disse, men heller om hvordan implementeringen i norsk rett skal foregå.


Les Tax Justice Norges høringsinnspill her


Tidligere saker om minimumsskatten

- I vårt innspill til skatteutvalgets stortingsmelding (april 2023) kritiserte vi utvalget for å ikke oppfylle sitt mandat. Utvalget mente det var for tidlig å si hvordan topilar-avtalen ville påvirke norsk skattelov, og hvor effektiv den ville være mot overskuddsflytting.
- OECDs skatteavtale utsatt til 2024 (juni 2022)
- Fortsatt stor ubalanse i skattefordeling (september 2021)
- Vi har to episoder av podcasten Pengeland om minimumsskatten fra juni 2021 og september 2022

Foto: Canva.