Skatt, utvikling og menneskerettigheter

Skatt har koblinger til statsbygging, utvikling og demokrati. Her vil du finne en oversikt over aktuelle tema og litteratur, inkludert om skatteavtaler og menneskerettigheter.

Skatt og statsbygging

Hvordan er sammenhengen mellom godt styresett og skatt? Skaper gode skattesystemer gode, og velfungerende stater – eller er det omvendt? Og hva avgjør om utviklingsland og konfliktrammede stater lykkes med å mobilisere skatteinntekter?


Litteratur


AfrikaDatasett for lands skattesatser og -inntekterSkatt og menneskerettigheter: Plikt til å mobilisere ressurser?

Alle land trenger inntekter gjennom skatt for å kunne finansiere innfrielsen av menneskeserettighetene. De siste tiårenes oppmerksomhet rundt skatteinntekter som forsvinner gjennom skatteparadis og multinasjonale selskapers overskuddsflytting, har derfor i økende grad blitt koblet til den manglende innfrielsen av menneskerettigheter. Vi har skrevet mer om dette her.


Litteratur


Skatteavtaler

Bilaterale avtaler mellom land er fortsatt kjernen i det internasjonale skattesystemet. Utviklingsland inngår avtaler med rike land i et forsøk på å tiltrekke utenlandsinvesteringer. Internasjonale organisasjoner som FN og OECD har utviklet modellskatteavtaler som skal legge rammer for bilaterale skatteavtaler, men fremdeles er maktforholdet i prosessene skjeve, til fordel for rike land.


Litteratur

  • Arnold (2015) gir en introduksjon til historien og innholdet av skatteavtaler, og beskriver noen av de mest grunnleggende forskjellene mellom FN og OECDs modellavtaler: An introduction to tax treaties.
  • Det finnes ikke enighet om hvorvidt skatteavtaler øker investeringer til utviklingsland, men denne masteroppgaven av Malin Vindheim Heimtun og Ida Rusten Heggstad (2017) gir en gjennomgang av forskningen. Meinzer et al. (2021) Tax Treaty Aggressiveness: Who is Undermining Taxing Rights in Africa? konkluderer med at avtalene svekke beskatningsretten til afrikanske land. Janský (2018) gjør et forsøk på å estimere hvor mye utviklingsland taper på skatteavtaler.
  • Det finnes også forskning som omhandler hvorfor noen utviklingsland har større sannsynlighet for å inngå en skatteavtale enn andre. Braun og Zagler (2017), finner for eksempel en 22% økning i bistand til utviklingslandet fra den andre parten i skatteavtalen, samme år som avtalen signeres. Dette kan anses som en kompensasjon for begrensningene en slik avtale legger på utviklingslands mulighet til å skattlegge multinasjonale selskaper. Barthel og Neumayer (2012) argumenter for at lignende land i regionen som signerer skatteavtaler, gir en større sjanse for at et land selv vil inngå en skatteavtale.


Datasett med skatteavtaler

Hearson (2021) har laget en interaktiv oversikt over mer enn 2500 bilaterale skatteavtaler, kalt Tax Treaties Explorer. Dette er skatteavtaler mellom lav og lavere mellominntekstland, med resten av verden. Datasettet gir oss verktøy som muliggjør analyser av hvor god eller dårlig en gitt bilateral skatteavtale er for utviklingsland. Det har blitt brukt i en masteroppgave (2021) om autoritære ledere og bilaterale skatteavtaler. Les mer om datasettet og masteroppgaven i vår artikkel.

Artikler som har brukt en tidligere og mer begrenset versjon av datasettet

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer